ბილეთების სწავლა

Tram კატეგორია

ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა

სულ:19 ბილეთი


#98
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ მსუბუქი ავტომობილი გამოდის ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიიდან?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლსმოპედის მძღოლს
 • 2
  მოპედის მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#172
სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  20-40 მეტრს
 • 2
  40-60 მეტრს
 • 3
  60-80 მეტრს
 • 4
  80-100 მეტრს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#173
ვალდებულია თუ არა საჭაპანო ტრანსპორტის მეხრე, გზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ან მეორეხარისხოვანი გზიდან იმ ადგილზე გასვლისას, სადაც ცუდი ხილვადობაა, პირუტყვი აღვირით ატაროს?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#174
პირუტყვის გზაზე გადარეკვა, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს:
 • 1
  დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  დღე-ღამის ნათელ დროს
 • 3
  როგორც დღე-ღამის ნათელ, ასევე ბნელ დროს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#188
სავალდებულოა თუ არა პირუტყვის რკინიგზის ლიანდაგებზე გადარეკვისას მთელი პირუტყვი დაიყოს ჯგუფებად, მეხრეთა რაოდენობის გათვალისწინებით?
 • 1
  სავალდებულოა
 • 2
  არ არის სავალდებულო
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 T, S Tram B+C1, Mill
#190
მეხრეს ეკრძალება:
 • 1
  მხოლოდ პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება
 • 2
  მხოლოდ სხვა გზების არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე
 • 3
  როგორც პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება, ასევე სხვა გზების არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 T, S Tram B+C1, Mill
#246
დაუსახლებელ პუნქტში, არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის მაღალი ინტენსიურობის შემთხვევაში ქვეითებმა (გარდა მსვლელობით სიარულის შემთხვევებისა), რომლებიც მოძრაობენ გზის სავალ ნაწილზე (რაც შეიძლება ახლოს სავალი ნაწილის კიდესთან), შეძლებისდაგვარად უნდა იმოძრაონ:
 • 1
  ერთ მწკრივად
 • 2
  ორ მწკრივად
 • 3
  სამ მწკრივად
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#525
ქვემოთ ჩამოთვლილი, რომელ გზაზეა აკრძალული ველოსიპედისა და მოპედის მარცხნივ მოხვევა ან მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ იმ გზებზე, სადაც ტრამვაის ლიანდაგია
 • 2
  მხოლოდ იმ გზებზე, რომლებზედაც თანხვედრი მიმართულებით მოძრაობისათვის ერთ ზოლზე მეტია
 • 3
  გზებზე, სადაც ტრამვაის ლიანდაგია, აგრეთვე იმ გზებზე, რომლებზედაც თანხვედრი მიმართულებით მოძრაობისათვის ერთ ზოლზე მეტია
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#526
ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის ან გვერდულას არარსებობისას, გზის სავალ ნაწილზე გართულებული მოძრაობის შემთხვევაში, თუ არ შეფერხებს ქვეითთა მოძრაობას, ტროტუარზე გადაადგილების უფლება აქვს:
 • 1
  ველოსიპედის მძღოლს
 • 2
  მოპედის მძღოლს
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#527
გზაჯვარედინის მიღმა, გამავალ გზასთან ველობილიკის არარეგულირებულ გადაკვეთაზე, ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებს ამ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ:
 • 1
  ენიჭებათ უპირატესობა
 • 2
  წარმოექმნებათ გზის დათმობის ვალდებულება
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D Tram B+C1, Mill
#535
გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების კარი გზის სავალი ნაწილის, ველობილიკის ან ველოსიპედის ზოლის მხარეს არ უნდა იყოს გაღებული:
 • 1
  5 წუთზე მეტი ხნით
 • 2
  15 წუთზე მეტი ხნით
 • 3
  მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისთვის საჭირო დროზე მეტი ხნით
 • 4
  20 წუთზე მეტი ხნით
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#806
გზებზე მეხრეობა ნებადართულია:
 • 1
  12 წლის ასაკიდან
 • 2
  14 წლის ასაკიდან
 • 3
  16 წლის ასაკიდან
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#808
მეხრეს ეკრძალება:
 • 1
  გზაზე ერთდროულად 5-ზე მეტი საპალნე პირუტყვის გარეკვა
 • 2
  პირუტყვის გადარეკვა რკინიგზის ლიანდაგებზე, ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილების გარდა
 • 3
  ერთდროულად ფარისა და ნახირის გარეკვა
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#809
სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოცდა ნებადართულია:
 • 1
  გზის სავალ ნაწილზე
 • 2
  მხოლოდ ტროტუარზე ან გვერდულაზე
 • 3
  მხოლოდ სავალი ნაწილის შედარებით ამაღლებულ ჩასასხდომ ბაქანზე, ხოლო მათი არარსებობისას – ტროტუარზე ან გვერდულაზე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C D1 Tram B+C1, Mill
#822
ვალდებულია თუ არა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე ველოსიპედისტების მიმართ?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#997
სავალ ნაწილზე ღამის საათებში მოძრაობისას შესაბმელი, სასაპალნე ან საჯდომი პირუტყვის ან ნახირის მეხრეებმა, მოძრაობის მარცხენა მხრიდან უნდა იქონიონ:
 • 1
  მხოლოდ წინ -სულ მცირე ერთი თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლე
 • 2
  მხოლოდ უკან - სულ მცირე ერთი წითელი სინათლე
 • 3
  წინ -სულ მცირე ერთი თეთრი ან ყვითელი სელექციური სინათლე, ხოლო უკან - სულ მცირე ერთი წითელი სინათლე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#1270
რომელ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ველოსიპედის მძღოლს
 • 2
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1333
თუ სატრანსპორტო საშუალების წინ გზის სავალ ნაწილზე გადადის საქონლის ჯოგი, მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ:
 • 1
  ჯოგის გადასვლის შემდეგ გზის სავალ ნაწილზე აღარ შეიძლება გამოვიდეს ცალკეული საქონელი
 • 2
  ჯოგის გადასვლის შემდეგ გზის სავალ ნაწილზე კიდე შეიძლება გამოვიდეს ჯოგს ჩამორჩენილი ცალკეული საქონელი
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1335
თუ სატრანსპორტო საშუალების წინ ქვეითთა გადასასვლელზე გადაადგილდება მოხუცი ქვეითი, მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს:
 • 1
  მხოლოდ გარემოება, რომ ის სავალ ნაწილზე მოძრაობს უფრო ნელა ვიდრე სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები
 • 2
  მხოლოდ გარემოება, რომ ის შეიძლება ნახევარი გზიდან მობრუნდეს უკან
 • 3
  მხოლოდ გარემოება, რომ მან შეიძლება დაკარგოს წონასწორობა და წაიქცეს
 • 4
  რომ შეიძლება წარმოიშვას ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill