ბილეთების სწავლა

D1 კატეგორია

ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა

სულ:26 ბილეთი
#98
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ მსუბუქი ავტომობილი გამოდის ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიიდან?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლსმოპედის მძღოლს
 • 2
  მოპედის მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#172
სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  20-40 მეტრს
 • 2
  40-60 მეტრს
 • 3
  60-80 მეტრს
 • 4
  80-100 მეტრს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#173
ვალდებულია თუ არა საჭაპანო ტრანსპორტის მეხრე, გზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ან მეორეხარისხოვანი გზიდან იმ ადგილზე გასვლისას, სადაც ცუდი ხილვადობაა, პირუტყვი აღვირით ატაროს?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#174
პირუტყვის გზაზე გადარეკვა, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს:
 • 1
  დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  დღე-ღამის ნათელ დროს
 • 3
  როგორც დღე-ღამის ნათელ, ასევე ბნელ დროს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#223
აქვს თუ არა უფლება ქვეითს გადაადგილდეს ველობილიკზე ქვეითთა ბილიკის, ტროტუარისა და გზისპირის არარსებობის ან მათი გამოყენების შეუძლებლობის შემთხვევაში, თუ მოძრაობის ინტენსივობა ამის საშუალებას იძლევა?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#523
ველოსიპედისა და მოპედის კოლონების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში ერთ ჯგუფში უნდა იყოს არა უმეტეს:
 • 1
  5 ერთეულისა
 • 2
  10 ერთეულისა
 • 3
  15 ერთეულისა
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C1 D1 B+C1, Mill
#525
ქვემოთ ჩამოთვლილი, რომელ გზაზეა აკრძალული ველოსიპედისა და მოპედის მარცხნივ მოხვევა ან მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ იმ გზებზე, სადაც ტრამვაის ლიანდაგია
 • 2
  მხოლოდ იმ გზებზე, რომლებზედაც თანხვედრი მიმართულებით მოძრაობისათვის ერთ ზოლზე მეტია
 • 3
  გზებზე, სადაც ტრამვაის ლიანდაგია, აგრეთვე იმ გზებზე, რომლებზედაც თანხვედრი მიმართულებით მოძრაობისათვის ერთ ზოლზე მეტია
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#528
ეკრძალებათ თუ არა ველოსიპედების, მოპედებისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების მძღოლებს გადაადგილება, თუ საჭე ერთი ხელით უჭირავთ?
 • 1
  ეკრძალებათ
 • 2
  არ ეკრძალებათ
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C1 D1 B+C1, Mill
#535
გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების კარი გზის სავალი ნაწილის, ველობილიკის ან ველოსიპედის ზოლის მხარეს არ უნდა იყოს გაღებული:
 • 1
  5 წუთზე მეტი ხნით
 • 2
  15 წუთზე მეტი ხნით
 • 3
  მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისთვის საჭირო დროზე მეტი ხნით
 • 4
  20 წუთზე მეტი ხნით
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#772
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  გზას, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ ავტომობილისა და მოტოციკლის მოძრაობისათვის
 • 2
  მოძრაობის ზოლს, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილებით მოძრაობისათვის
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებების დგომის ადგილს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#781
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  ორმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრულს
 • 2
  რევერსული მოძრაობიანი გზის მონაკვეთის დასასრულს
 • 3
  გაქანების ზოლის დასასრულს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C1 D1 T, S B+C1, Mill
#783
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გზას, რომელზედაც სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს სპეციალურად გამოყოფილ ზოლზე სატრანსპორტო საშუალებათა საერთო ნაკადის საპირისპირო მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#791
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს ტერიტორიას (ზონას), სადაც მოქმედებს საცხოვრებელ ზონაში მოძრაობისათვის დამდგენი წესები?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#793
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს იმ დასახლებული პუნქტის დასაწყისს, სადაც მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობის წესრიგის დამდგენი წესების მოთხოვნები?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და III
 • 3
  მხოლოდ I და II
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#795
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს დასახლებული პუნქტის დასაწყისს, რომელიც არ შედის რომელიმე დასახლებულ პუნქტში და რომელშიც მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები (სააგარაკო დაბები, ცალკე მდგომი დაწესებულებები და ა. შ.)?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#797
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებში შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#806
გზებზე მეხრეობა ნებადართულია:
 • 1
  12 წლის ასაკიდან
 • 2
  14 წლის ასაკიდან
 • 3
  16 წლის ასაკიდან
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#808
მეხრეს ეკრძალება:
 • 1
  გზაზე ერთდროულად 5-ზე მეტი საპალნე პირუტყვის გარეკვა
 • 2
  პირუტყვის გადარეკვა რკინიგზის ლიანდაგებზე, ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილების გარდა
 • 3
  ერთდროულად ფარისა და ნახირის გარეკვა
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#809
სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოცდა ნებადართულია:
 • 1
  გზის სავალ ნაწილზე
 • 2
  მხოლოდ ტროტუარზე ან გვერდულაზე
 • 3
  მხოლოდ სავალი ნაწილის შედარებით ამაღლებულ ჩასასხდომ ბაქანზე, ხოლო მათი არარსებობისას – ტროტუარზე ან გვერდულაზე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C D1 Tram B+C1, Mill
#938
საცნობი ნიშნი „ავტომატარებელი” სავალდებულოა დამაგრდეს:
 • 1
  მხოლოდ ავტომატარებელზე
 • 2
  მხოლოდ შესახსრებულ ავტობუსზე
 • 3
  როგორც ავტომატარებელზე, ასევე შესახსრებულ ავტობუსზე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა C C1 D1 T, S B+C1, Mill