ბილეთების სწავლა

D კატეგორია

ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა

სულ:28 ბილეთი
#98
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ მსუბუქი ავტომობილი გამოდის ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიიდან?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლსმოპედის მძღოლს
 • 2
  მოპედის მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#172
სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  20-40 მეტრს
 • 2
  40-60 მეტრს
 • 3
  60-80 მეტრს
 • 4
  80-100 მეტრს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#173
ვალდებულია თუ არა საჭაპანო ტრანსპორტის მეხრე, გზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ან მეორეხარისხოვანი გზიდან იმ ადგილზე გასვლისას, სადაც ცუდი ხილვადობაა, პირუტყვი აღვირით ატაროს?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#174
პირუტყვის გზაზე გადარეკვა, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს:
 • 1
  დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  დღე-ღამის ნათელ დროს
 • 3
  როგორც დღე-ღამის ნათელ, ასევე ბნელ დროს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#246
დაუსახლებელ პუნქტში, არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის მაღალი ინტენსიურობის შემთხვევაში ქვეითებმა (გარდა მსვლელობით სიარულის შემთხვევებისა), რომლებიც მოძრაობენ გზის სავალ ნაწილზე (რაც შეიძლება ახლოს სავალი ნაწილის კიდესთან), შეძლებისდაგვარად უნდა იმოძრაონ:
 • 1
  ერთ მწკრივად
 • 2
  ორ მწკრივად
 • 3
  სამ მწკრივად
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#522
აკრძალულია თუ არა ველოსიპედებისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების გზებზე კოლონად გადაადგილება?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S B+C1, Mill
#524
ველოსიპედისა და მოპედის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად, ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  40-60 მეტრს
 • 2
  60-80 მეტრს
 • 3
  80-100 მეტრს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S B+C1, Mill
#526
ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის ან გვერდულას არარსებობისას, გზის სავალ ნაწილზე გართულებული მოძრაობის შემთხვევაში, თუ არ შეფერხებს ქვეითთა მოძრაობას, ტროტუარზე გადაადგილების უფლება აქვს:
 • 1
  ველოსიპედის მძღოლს
 • 2
  მოპედის მძღოლს
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#527
გზაჯვარედინის მიღმა, გამავალ გზასთან ველობილიკის არარეგულირებულ გადაკვეთაზე, ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებს ამ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ:
 • 1
  ენიჭებათ უპირატესობა
 • 2
  წარმოექმნებათ გზის დათმობის ვალდებულება
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D Tram B+C1, Mill
#535
გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების კარი გზის სავალი ნაწილის, ველობილიკის ან ველოსიპედის ზოლის მხარეს არ უნდა იყოს გაღებული:
 • 1
  5 წუთზე მეტი ხნით
 • 2
  15 წუთზე მეტი ხნით
 • 3
  მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისთვის საჭირო დროზე მეტი ხნით
 • 4
  20 წუთზე მეტი ხნით
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#769
მოცემული საგზაო ნიშანი მითითებს:
 • 1
  გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს გააჩნიათ გზის დათმობის ვალდებულება
 • 2
  გზის თავზე გამავალ ხიდს ან ესტაკადას
 • 3
  ავტომაგისტრალს, რომელზედაც მოქმედებს ავტომაგისტრალზე მოძრაობის მომწესრიგებელი ნორმების მოთხოვნები
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#773
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს საავტომობილო გზის დასასრულზე?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#775
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გზას ან სავალ ნაწილს, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა მთელ სიგანეზე ხორციელდაბა ერთი მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#786
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გზას, რომელზედაც სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა ხორციელდება სპეციალურად გამოყოფილ ზოლზე, სატრანსპორტო საშუალებათა საერთო ნაკადის თანხვედრი მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#788
გზის მარჯვენა მხარეს დადგმული მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედება ვრცელდება:
 • 1
  სავალი ნაწილის მთელ სიგანეზე
 • 2
  სავალი ნაწილის უკიდურეს მარჯვენა ზოლზე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#797
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებში შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#822
ვალდებულია თუ არა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე ველოსიპედისტების მიმართ?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1183
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ავტომაგისტრალთან სხვა გზიდან ამოსასვლელის შერწყმის ადგილს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა C C1 D B+C1, Mill
#1221
რომელი საცნობი ნიშანი მაგრდება მსხვილგაბარიტიანი ტვირთის გადამტანი სატრანსპორტო საშუალების წინა და უკანა მხარეს?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ I
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა C D T, S B+C1, Mill
#1223
მოცემული საცნობი ნიშნებიდან რომელი მაგრდება ბავშვთა ჯგუფის გადამყვანი ავტობუსის წინა და უკანა მხარეს?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ I
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა C D B+C1, Mill