ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა

სულ:34 ბილეთი
#98
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ მსუბუქი ავტომობილი გამოდის ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიიდან?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლსმოპედის მძღოლს
 • 2
  მოპედის მძღოლს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#172
სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  20-40 მეტრს
 • 2
  40-60 მეტრს
 • 3
  60-80 მეტრს
 • 4
  80-100 მეტრს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#173
ვალდებულია თუ არა საჭაპანო ტრანსპორტის მეხრე, გზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ან მეორეხარისხოვანი გზიდან იმ ადგილზე გასვლისას, სადაც ცუდი ხილვადობაა, პირუტყვი აღვირით ატაროს?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#174
პირუტყვის გზაზე გადარეკვა, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს:
 • 1
  დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  დღე-ღამის ნათელ დროს
 • 3
  როგორც დღე-ღამის ნათელ, ასევე ბნელ დროს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#223
აქვს თუ არა უფლება ქვეითს გადაადგილდეს ველობილიკზე ქვეითთა ბილიკის, ტროტუარისა და გზისპირის არარსებობის ან მათი გამოყენების შეუძლებლობის შემთხვევაში, თუ მოძრაობის ინტენსივობა ამის საშუალებას იძლევა?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#246
დაუსახლებელ პუნქტში, არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის მაღალი ინტენსიურობის შემთხვევაში ქვეითებმა (გარდა მსვლელობით სიარულის შემთხვევებისა), რომლებიც მოძრაობენ გზის სავალ ნაწილზე (რაც შეიძლება ახლოს სავალი ნაწილის კიდესთან), შეძლებისდაგვარად უნდა იმოძრაონ:
 • 1
  ერთ მწკრივად
 • 2
  ორ მწკრივად
 • 3
  სამ მწკრივად
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#527
გზაჯვარედინის მიღმა, გამავალ გზასთან ველობილიკის არარეგულირებულ გადაკვეთაზე, ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებს ამ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ:
 • 1
  ენიჭებათ უპირატესობა
 • 2
  წარმოექმნებათ გზის დათმობის ვალდებულება
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C C1 D Tram B+C1, Mill
#535
გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების კარი გზის სავალი ნაწილის, ველობილიკის ან ველოსიპედის ზოლის მხარეს არ უნდა იყოს გაღებული:
 • 1
  5 წუთზე მეტი ხნით
 • 2
  15 წუთზე მეტი ხნით
 • 3
  მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისთვის საჭირო დროზე მეტი ხნით
 • 4
  20 წუთზე მეტი ხნით
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#769
მოცემული საგზაო ნიშანი მითითებს:
 • 1
  გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს გააჩნიათ გზის დათმობის ვალდებულება
 • 2
  გზის თავზე გამავალ ხიდს ან ესტაკადას
 • 3
  ავტომაგისტრალს, რომელზედაც მოქმედებს ავტომაგისტრალზე მოძრაობის მომწესრიგებელი ნორმების მოთხოვნები
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#772
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  გზას, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ ავტომობილისა და მოტოციკლის მოძრაობისათვის
 • 2
  მოძრაობის ზოლს, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილებით მოძრაობისათვის
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებების დგომის ადგილს
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#773
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს საავტომობილო გზის დასასრულზე?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#775
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გზას ან სავალ ნაწილს, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა მთელ სიგანეზე ხორციელდაბა ერთი მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#783
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გზას, რომელზედაც სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს სპეციალურად გამოყოფილ ზოლზე სატრანსპორტო საშუალებათა საერთო ნაკადის საპირისპირო მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#786
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გზას, რომელზედაც სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა ხორციელდება სპეციალურად გამოყოფილ ზოლზე, სატრანსპორტო საშუალებათა საერთო ნაკადის თანხვედრი მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#788
გზის მარჯვენა მხარეს დადგმული მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედება ვრცელდება:
 • 1
  სავალი ნაწილის მთელ სიგანეზე
 • 2
  სავალი ნაწილის უკიდურეს მარჯვენა ზოლზე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#791
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს ტერიტორიას (ზონას), სადაც მოქმედებს საცხოვრებელ ზონაში მოძრაობისათვის დამდგენი წესები?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#793
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს იმ დასახლებული პუნქტის დასაწყისს, სადაც მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობის წესრიგის დამდგენი წესების მოთხოვნები?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და III
 • 3
  მხოლოდ I და II
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#795
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს დასახლებული პუნქტის დასაწყისს, რომელიც არ შედის რომელიმე დასახლებულ პუნქტში და რომელშიც მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები (სააგარაკო დაბები, ცალკე მდგომი დაწესებულებები და ა. შ.)?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#797
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებში შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#809
სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოცდა ნებადართულია:
 • 1
  გზის სავალ ნაწილზე
 • 2
  მხოლოდ ტროტუარზე ან გვერდულაზე
 • 3
  მხოლოდ სავალი ნაწილის შედარებით ამაღლებულ ჩასასხდომ ბაქანზე, ხოლო მათი არარსებობისას – ტროტუარზე ან გვერდულაზე
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 B, B1 C D1 Tram B+C1, Mill