ბილეთების სწავლა

კატეგორია

გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი

სულ:44 ბილეთი
#868
12 წლამდე ასაკის ბავშვის გადაყვანა ნებადართულია:
 • 1
  მსუბუქ ავტომობილის წინა სავარძლით
 • 2
  მოპედით
 • 3
  მოტოციკლით
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არც ერთი პასუხი არ არის სწორი
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 Tram B+C1, Mill
#869
მცირე კვადროციკლით, რომლის კონსტრუქციიდან გამომდინარე შეუძლებელია ბავშვის გადაყვანისას სპეციალური საბავშვო ეტლის, სავარძლის ან შესაბამისი დამჭერი მოწყობილობის გამოყენება, 12 წლამდე ასაკის ბავშვის გადაყვანა ნებადართულია, თუ მცირე კვადროციკლის კონსტრუქციული სიჩქარე:
 • 1
  არა უმეტეს 25 კმ/სთ-ია
 • 2
  25 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ 45 კმ/სთ-ზე ნაკლებია
 • 3
  25 კმ/სთ-ზე მეტია, იმ პირობით რომ მძღოლს გააჩნია მცირე კვადროციკლის მართვის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი B, B1 B+C1, Mill
#870
ნებადართულია თუ არა 12 წლამდე ასაკის ბავშვის გადაყვანა იმ მოტორიზებული ტრიციკლით ან კვადროციკლით, რომლის კონსტრუქციიდან გამომდინარე შეუძლებელია ბავშვის გადაყვანისას სპეციალური საბავშვო ეტლის, სავარძლის ან შესაბამისი დამჭერი მოწყობილობის გამოყენება?
 • 1
  ნებადართულია, თუ მძღოლს გააჩნია აღნიშნული ტრანსპორტის მართვის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება
 • 2
  ნებადართულია ნებისმიერ შემთხვევაში
 • 3
  არ არის ნებადართული
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი B, B1 B+C1, Mill
#946
სატრანსპორტო საშუალება ითვლება არაგაბარიტულად (მსხვილგაბარიტიანად), თუ ტვირთი მისი უკანა გაბარიტის წერტილიდან გამოშვერილია:
 • 1
  1 მეტრზე
 • 2
  1,70 მეტრზე
 • 3
  2 მეტრზე
 • 4
  2 მეტრზე მეტად
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1065
სატრანსპორტო საშულებაზე გადასაზიდი ტვირთის განთავსებისას ან/და დამაგრებისას ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი მოთხოვნის გათვალისწინება არ არის სავალდებულო?
 • 1
  საფრთხე არ უნდა შეექმნას სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს, ზიანი არ მიადგეს სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და კერძო ქონებას, ტვირთი არ ეთრეოდეს და არ ცვიოდეს გზაზე
 • 2
  არ უნდა იქნეს შეზღუდული ხილვადობა და მხედველობის არე, არ უნდა დაირღვეს სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა და არ გაძნელდეს მისი მართვა
 • 3
  არ უნდა დაიფაროს სინათლეები, სდექ-სიგნალი, მოხვევის შუქ-მაჩვენებლები, შუქამრეკლი მოწყობილობები, რეგისტრაციის ნომერი და მარეგისტრირებელი სახელმწიფოს განმასხვავებელი ნიშანი, აგრეთვე ხელით მისაცემი სიგნალები
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოთხოვნის გათვალისწინება სავალდებულოა
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1139
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს მოძრაობის მიმართულებას მხოლოდ პირდაპირ?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ IV
 • 4
  მხოლოდ III
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1141
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი რთავს მოძრაობის ნებას მხოლოდ მარჯვენა მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1143
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე ან სავალ ნაწილზე გასვლას
 • 2
  გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მხოლოდ მარჯვნიდან
 • 3
  ცალმხრივ მოძრაობიან გზას
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1144
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ II და III
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ III
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი C D D1 B+C1, Mill
#1146
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს დაბრკოლების გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მხოლოდ მარცხნიდან?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1148
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს მოძრაობის მიმართულებას მარჯვნივ ან მარცხნივ?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1150
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ქვეითთა მოძრაობისათვის განკუთვნილ, გზისგან განცალკევებულ ბილიკს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1153
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს სახიფათო ტვირთის გადამზიდი სატრანსპორტო საშუალებით ნებადართულ მოძრაობის მიმართულებას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი C C1 D1 B+C1, Mill
#1162
აქვს თუ არა უფლება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი C C1 T, S B+C1, Mill
#1166
დაარღვეს თუ არა სახიფათო ტვირთის გადამზიდი სატვირთო ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  არ დაარღვევს
 • 2
  დაარღვევს
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი C C1 B+C1, Mill
#1167
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს სახიფათო ტვირთის გადამზიდი სატრანსპორტო საშუალებით ნებადართულ მოძრაობის მიმართულებას?
 • 1
  მხოლოდ II
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ IV
 • 4
  მხოლოდ III
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#1169
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელის მოქმედების ზონაში არ არის აკრძალული მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ III და IV
 • 4
  მხოლოდ II და III
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C D B+C1, Mill
#1272
რა მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს „D1“ ქვეკატეგორიის ავტომობილის მძღოლს ავტომაგისტრალის ამ მონაკვეთზე?
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი D
#1552
ფრეზულ არხსაწმენდზე შეიძლება დაყენდეს:
 • 1
  საბრუნი როტორი
 • 2
  ხვეტია ტიპის მომსწორებლები
 • 3
  ფრეზი
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი T, S
#1553
მცირე სარწყავი ან დასაშრობი ქსელის სარემონტოდ და გასაწმენდად იყენებენ:
 • 1
  შნეკურ და როტაციულ არხსაწმენდებს
 • 2
  ციკლურ ქმედების არხსაწმენდებს
 • 3
  უწყვეტი ქმედების არხსაწმენდებს
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი T, S