ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი

სულ:29 ბილეთი
#325
ვალდებულია თუ არა მძღოლი ბავშვთა ჯგუფების გამცილებლის მინიშნებისას გზა დაუთმოს იმ ბავშვებს, რომლებიც კვეთენ სავალ ნაწილს?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#331
ორმხრივ მოძრაობიან გზაზე, რომელსაც არა აქვს გამყოფი ზოლი, ბავშვთა ჯგუფი უნდა გადაადგილდებოდეს:
 • 1
  მოძრაობის მიმართულების მხარეს მდებარე გვერდულზე
 • 2
  მოძრაობის მიმართულების საწინააღმდეგო მხარეს მდებარე გვერდულაზე
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D B+C1, Mill
#571
ნებადართულია თუ არა მგზავრების იმ რაოდენობით ან ისე გადაყვანა, რომ ეს ხელს უშლიდეს მართვას ან მძღოლს უზღუდავდეს ხედვის არეს?
 • 1
  არ არის ნებადართული
 • 2
  ნებადართულია, მხოლოდ მძღოლის თანხმობით
 • 3
  ნებადართულია, მხოლოდ დაუსახლებელ პუნქტებში, მეორეხარისხოვან გზაზე, იმ პირობით, რომ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 40 კმ/სთ
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#573
აკრძალული არ არის მგზავრთა გადაყვანა:
 • 1
  ტრაქტორის და სხვა თვითმავალი მანქანების სალონის, ან კაბინის გარეთ
 • 2
  სატვირთო ავტომობილის მისაბმელით, აგრეთვე მისაბმელ-აგარაკით
 • 3
  სატვირთო მოტოციკლის ძარით
 • 4
  მობუქსირე ავტობუსით
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#574
აკრძალულია თუ არა მგზავრთა გადაყვანა იმ სატრანსპორტო საშუალებით, რომლის ფაქტობრივი მასა აღემატება მის ნებადართულ მაქსიმალურ მასას?
 • 1
  არ არის აკრძალული
 • 2
  აკრძალულია
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#581
სატრანსპორტო საშუალებაზე ნებისმიერი ტვირთი იმგვარად უნდა მოთავსდეს და აუცილებლობის შემთხვევაში დამაგრდეს, რომ მისი გადაზიდვისას:
 • 1
  მხოლოდ საფრთხე არ შეექმნას საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეს, ზიანი არ მიადგეს სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და კერძო ქონებას, ტვირთი არ ეთრეოდეს და არ ცვიოდეს გზაზე
 • 2
  მხოლოდ არ იქნეს შეზღუდული ხილვადობა და მხედველობის არე, არ დაირღვეს სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა და არ გაძნელდეს მისი მართვა
 • 3
  მხოლოდ არ დაიფაროს სინათლეები, სდექ-სიგნალი, მოხვევის მაჩვენებლები, შუქამრეკლი მოწყობილობები, რეგისტრაციის ნომერი და მარეგისტრირებელი სახელმწიფოს განმასხვავებელი ნიშანი, აგრეთვე ამ კანონით განსაზღვრული ხელით მისაცემი სიგნალები
 • 4
  დაცული იქნეს ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა პირობა
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#585
ტვირთი უნდა აღინიშნოს საცნობი ნიშნით - „არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთი“, თუ ის სატრანსპორტო საშუალების გაბარიტს გარეთ, წინ ან/და უკან გადმოშვერილია:
 • 1
  1,0 მეტრზე მეტად
 • 2
  არანაკლებ 1,5 მეტრით
 • 3
  არანაკლებ 2,0 მეტრით
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#586
ტვირთი უნდა აღინიშნოს საცნობი ნიშნით - „არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთი”, თუ ის გვერდიდან, საგაბარიტო სინათლის გარე ნაპირიდან გადმოშვერილია:
 • 1
  არანაკლებ 2 მეტრით
 • 2
  არანაკლებ 1,5 მეტრით
 • 3
  0,4 მეტრზე მეტად
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#587
დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, სატრანსპორტო საშუალების გაბარიტს გარეთ, წინ ან/და უკან ერთ მეტრზე მეტად, ან გვერდიდან საგაბარიტო სინათლის გარე ნაპირიდან 0,4 მეტრზე მეტად გადმოშვერილი ტვირთი დამატებით უნდა აღინიშნოს:
 • 1
  მხოლოდ წინ - თეთრი ფარნით ან შუქამრეკლით
 • 2
  მხოლოდ უკან – წითელი ფარნით ან შუქამრეკლით
 • 3
  როგორც წინ - თეთრი ფარნით ან შუქამრეკლით, ასევე უკან – წითელი ფარნით ან შუქამრეკლით
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#812
სატრანსპორტო საშუალებით ბავშვთა გადაყვანა დასაშვებია:
 • 1
  მხოლოდ დგომით მდგომარეობაში
 • 2
  ჯდომით მდგომარეობაში, თუ სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქცია ითვალისწინებს დასაჯდომ ადგილებს, ხოლო თუ არ ითვალისწინებს - დგომით მდგომარეობაში
 • 3
  მხოლოდ ჯდომით მდგომარეობაში
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#813
გზაზე ან მის სიახლოვეს ბავშვის დანახვის შემთხვევაში, მძღოლმა უნდა:
 • 1
  გააჩეროს სატრანსპორტო საშუალება და ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია
 • 2
  გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე და იმოძრაოს სიჩქარით, რომელიც თავიდან ააცილებს საფრთხეს და აუცილებლობის შემთხვევაში მკვეთრი დამუხრუჭების გარეშე გაჩერების შესაძლებლობას მისცემს
 • 3
  გაზარდოს სიჩქარე, რათა დროულად გაიაროს აღნიშნული გზის მონაკვეთი
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#814
გზაზე გაჩერებული ავტობუსის დანახვისას, რომელზეც დამაგრებულია საცნობი ნიშანი -„ბავშვების გადაყვანა“, მძღოლი ვალდებულია:
 • 1
  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და გაიაროს შეუჩერებლივ
 • 2
  გააჩეროს სატრანსპორტო საშუალება და არ დაძრას იგი, სანამ აღნიშნული ავტობუსი არ გააგრძელებს მოძრაობას
 • 3
  გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე და იმოძრაოს სიჩქარით, რომელიც თავიდან ააცილებს საფრთხეს და აუცილებლობის შემთხვევაში მკვეთრი დამუხრუჭების გარეშე შეძლებს გაჩერებას
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#815
ვალდებულია თუ არა გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, გზა დაუთმოს თეთრი ფერის ხელჯოხით მოძრავ უსინათლო ქვეითს, რომელიც კვეთს სავალ ნაწილს?
 • 1
  ვალდებულია ყველა შემთხვევაში
 • 2
  ვალდებულია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უსინათლო ქვეითი მოძრაობს რეგულირებულ ქვეითთა გადასასვლელზე
 • 3
  არ არის ვალდებული
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#816
რა შემთხვევაშია ვალდებული მძღოლი, გზა დაუთმოს გამყოლ ძაღლთან ერთად მოძრავ უსინათლო ქვეითს?
 • 1
  ვალდებულია ყველა შემთხვევაში
 • 2
  ვალდებულია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უსინათლო ქვეითი მოძრაობს რეგულირებულ ქვეითთა გადასასვლელზე
 • 3
  ვალდებულია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უსინათლო ქვეითი მოძრაობს არარეგულირებულ ქვეითთა გადასასვლელზე
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#849
დასაშვებია თუ არა ქვეითის მოძრაობა ორმხივმოძრაობიანი გზის გამყოფ ზოლზე, თუ მასზე არ არის ტროტუარი?
 • 1
  დასაშვებია, თუ აღნიშნულ გზაზე მოძრაობა ნებადართულია არა უმეტეს 60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  დასაშვებია მხოლოდ ავტომაგისტრალებზე
 • 3
  დაუშვებელია
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#946
სატრანსპორტო საშუალება ითვლება არაგაბარიტულად (მსხვილგაბარიტიანად), თუ ტვირთი მისი უკანა გაბარიტის წერტილიდან გამოშვერილია:
 • 1
  1 მეტრზე
 • 2
  1,70 მეტრზე
 • 3
  2 მეტრზე
 • 4
  2 მეტრზე მეტად
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1065
სატრანსპორტო საშულებაზე გადასაზიდი ტვირთის განთავსებისას ან/და დამაგრებისას ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი მოთხოვნის გათვალისწინება არ არის სავალდებულო?
 • 1
  საფრთხე არ უნდა შეექმნას სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს, ზიანი არ მიადგეს სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და კერძო ქონებას, ტვირთი არ ეთრეოდეს და არ ცვიოდეს გზაზე
 • 2
  არ უნდა იქნეს შეზღუდული ხილვადობა და მხედველობის არე, არ უნდა დაირღვეს სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა და არ გაძნელდეს მისი მართვა
 • 3
  არ უნდა დაიფაროს სინათლეები, სდექ-სიგნალი, მოხვევის შუქ-მაჩვენებლები, შუქამრეკლი მოწყობილობები, რეგისტრაციის ნომერი და მარეგისტრირებელი სახელმწიფოს განმასხვავებელი ნიშანი, აგრეთვე ხელით მისაცემი სიგნალები
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოთხოვნის გათვალისწინება სავალდებულოა
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1139
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს მოძრაობის მიმართულებას მხოლოდ პირდაპირ?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ IV
 • 4
  მხოლოდ III
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1141
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი რთავს მოძრაობის ნებას მხოლოდ მარჯვენა მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1143
მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
 • 1
  ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე ან სავალ ნაწილზე გასვლას
 • 2
  გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მხოლოდ მარჯვნიდან
 • 3
  ცალმხრივ მოძრაობიან გზას
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill