ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

სასწავლო სვლა

სულ:26 ბილეთი
#672
ამ საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით შესვლას მოცემული მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#674
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#676
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#678
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 2
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 3
  აღნიშნავს მსუბუქი ავტომობილებით მოძრაობისათვის განკუთვნილ გზას
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#680
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  ყველა სახის ორთვლიანი სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 2
  მხოლოდ უეტლო მოტოციკლით მოძრაობას
 • 3
  ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობას
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#682
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 2
  კრძალავს ყველა სახის ტრაქტორითა და თვითმავალი მანქანით მოძრაობას
 • 3
  აღნიშნავს გზას, რომელიც განკუთვნილია ტრაქტორით მოძრაობისათვის
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#684
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  აღნიშნავს გზას, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილებით მოძრაობისათვის
 • 2
  კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას
 • 3
  კრძალავს ყველა სახის უძრავო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#686
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს საჭაპანე ტრანსპორტით, სასაპალნე და საჯდომი ცხოველებით მოძრაობას, ასევე - პირუტყვის გადარეკვას?
 • 1
  მხოლოდ I და IV
 • 2
  მხოლოდ II და III
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  მხოლოდ I
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#688
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ველოსიპედითა და მოპედით მოძრაობას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#690
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#709
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას გზაზე არსებული საფრთხის გამო
 • 2
  ავალდებულებს მძღოლებს გადაადგილდენ მაქსიმალური სიფრთხილით, არაუმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარისა
 • 3
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით შემდგომ მოძრაობას, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ან სხვა საფრთხის გამო
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#713
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მობრუნებას
 • 2
  ავალდებულებს მძღოლს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ
 • 3
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მარჯვნივ მოხვევას
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#717
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მობრუნებას
 • 2
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მარცხნივ მოხვევას
 • 3
  ავალდებულებს მძღოლს, იმოძრაოს მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#719
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას, მიუხედავად მისი სიჩქარისა
 • 2
  მსუბუქი ავტომობილისაგან განსხვავებული სხვა სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 3
  კრძალავს ნებისმიერი სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას (გარდა 30 კმ/სთ-ზე ნაკლები სიჩქარით მოძრავი ტრანსპორტისა)
სასწავლო სვლა A, A1 D T, S
#725
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  მიუთითებს ხმოვანი სიგნალის მიცემის ამკრძალავი საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს
 • 2
  აღნიშნავს გზის მინაკვეთს, რომელზედაც აკრძალულია მიტინგებისა და მანიფესტაციების მოწყობა
 • 3
  კრძალავს ხმოვანი სიგნალით სარგებლობას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სიგნალი გამოიყენება საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#727
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას
 • 2
  აღნიშნავს საგზაო ნიშნის 3.20-ის (გასწრება აკრძალულია) მოქმედების ზონის დასასრულს
 • 3
  კრძალავს ხმოვანი სიგნალით სარგებლობას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სიგნალი გამოიყენება საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#730
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს საგზაო ნიშნის 3.24-ის („მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა”) მოქმედების ზონის დასასრულს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#733
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების, როგორც გაჩერებას, ასევე დგომას
 • 2
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებას, მაგრამ არ კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას
 • 3
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას, მაგრამ არ კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებას
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#734
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება სატრანსპორტო საშუალებით დგომას?
 • 1
  მხოლოდ II
 • 2
  მხოლოდ IV
 • 3
  მხოლოდ I და III
 • 4
  მხოლოდ I და IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#736
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების დგომას თვის კენტ რიცხვებში?
 • 1
  მხოლოდ II
 • 2
  მხოლოდ IV
 • 3
  მხოლოდ I და III
 • 4
  მხოლოდ I და IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill