ბილეთების სწავლა

კატეგორია

სასწავლო სვლა

სულ:46 ბილეთი
#672
ამ საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით შესვლას მოცემული მიმართულებით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#674
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#676
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#678
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 2
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 3
  აღნიშნავს მსუბუქი ავტომობილებით მოძრაობისათვის განკუთვნილ გზას
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#680
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  ყველა სახის ორთვლიანი სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 2
  მხოლოდ უეტლო მოტოციკლით მოძრაობას
 • 3
  ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობას
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#682
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
 • 2
  კრძალავს ყველა სახის ტრაქტორითა და თვითმავალი მანქანით მოძრაობას
 • 3
  აღნიშნავს გზას, რომელიც განკუთვნილია ტრაქტორით მოძრაობისათვის
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#684
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  აღნიშნავს გზას, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილებით მოძრაობისათვის
 • 2
  კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას
 • 3
  კრძალავს ყველა სახის უძრავო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#686
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს საჭაპანე ტრანსპორტით, სასაპალნე და საჯდომი ცხოველებით მოძრაობას, ასევე - პირუტყვის გადარეკვას?
 • 1
  მხოლოდ I და IV
 • 2
  მხოლოდ II და III
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  მხოლოდ I
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#688
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ველოსიპედითა და მოპედით მოძრაობას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#690
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#692
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების, აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალების შემადგენლობების მოძრაობას, რომელთა საერთო ფაქტობრივი მასა აღემატება ნიშანზე მითითებულს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა C C1 D1 B+C1, Mill
#693
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას, ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით
 • 2
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებებით, აგრეთვე იმ სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობით მოძრაობას, რომლის საერთო ფაქტობრივი მასა აღემატება ნიშანზე მითითებულს
 • 3
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის ფაქტობრივი დატვირთვა რომელიმე ღერძზე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
სასწავლო სვლა D T, S
#694
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას, რომლის ფაქტობრივი დატვირთვა რომელიმე ღერძზე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა C C1 D1 B+C1, Mill
#700
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით, აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობით მოძრაობას, რომელთა გაბარიტული სიგრძე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა C1 D1 T, S B+C1, Mill
#702
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა იმ სატრანსპორტო საშუალებით, აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობებით მოძრაობას, რომელთა ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება ნიშანზე აღნიშნულ ნებადართული მაქსიმალური მასის ზღვარს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა C1 D1 T, S B+C1, Mill
#704
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას, ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სასწავლო სვლა C C1 D1 B+C1, Mill
#705
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილების მოძრაობას 70 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით
 • 3
  ერთ რიგში მსუბუქი ავტომობილების მოძრაობას
სასწავლო სვლა D T, S
#709
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას გზაზე არსებული საფრთხის გამო
 • 2
  ავალდებულებს მძღოლებს გადაადგილდენ მაქსიმალური სიფრთხილით, არაუმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარისა
 • 3
  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით შემდგომ მოძრაობას, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ან სხვა საფრთხის გამო
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#713
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მობრუნებას
 • 2
  ავალდებულებს მძღოლს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ
 • 3
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მარჯვნივ მოხვევას
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill
#717
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მობრუნებას
 • 2
  კრძალავს სავალი ნაწილების უახლოეს გადაკვეთაზე მარცხნივ მოხვევას
 • 3
  ავალდებულებს მძღოლს, იმოძრაოს მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით
სასწავლო სვლა A, A1 C D B+C1, Mill