ბილეთების სწავლა

D კატეგორია

ბუქსირება

სულ:38 ბილეთი
#461
ავტომაგისტრალზე მწყობრიდან გამოსული ავტომობილის ბუქსირება ხდება თვითნაკეთი მოწყობილობით (თოკით). მობუქსირე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#539
აქვს თუ არა უფლება მაბუქსირებელ ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ ბუქსირება ხდება თვითნაკეთი მოწყობილობით (თოკით)?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#541
არღვევს თუ არა ისრის მიმართულებით მოძრავი მობუქსირე ავტომობილის მძღოლი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებისათვის დადგენილ მოთხოვნებს?
 • 1
  არღვევს
 • 2
  არ არღვევს
ბუქსირება B, B1 C D D1 T, S B+C1, Mill
#548
დასაშვებია თუ არა, გაუმართავი საჭის მართვის მექანიზმის მქონე მსუბუქი ავტომობილის მოცემული ხერხით ბუქსირება?
 • 1
  დასაშვებია
 • 2
  არ არის დასაშვები
ბუქსირება B, B1 C C1 D Tram B+C1, Mill
#550
მოცემულ სიტუაციაში საგზაო მოძრაობის წესების რამდენი მოთხოვნაა დარღვეული, თუ მოქნილი გადამბმით ბუქსირებული შემადგენლობა მოძრაობს 50 კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო მათ შორის მანძილი 5 მეტრია?
 • 1
  ორი
 • 2
  სამი
 • 3
  ოთხი
 • 4
  ხუთი
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#552
მოცემულ სიტუაციაში, მობუქსირე ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
ბუქსირება B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#553
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მობუქსირე ავტომობილის მძღოლს, ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ გზა მოყინულია?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#554
დასაშვებია თუ არა მისაბმელიანი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება?
 • 1
  დასაშვებია
 • 2
  არ არის დასაშვები
 • 3
  დასაშვებია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მობუქსირე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მისაბმელის ნებადართული მაქსიმალური მასა 750 კგ-ზე ნაკლებია
ბუქსირება B, B1 C1 D T, S Tram B+C1, Mill
#555
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება შეიძლება განხორციელდეს:
 • 1
  მხოლოდ ხისტი გადაბმით
 • 2
  მხოლოდ მოქნილი გადაბმით
 • 3
  მხოლოდ ნაწილობრივი დატვირთვით
 • 4
  როგორც ხისტი, ასევე მოქნილი გადაბმით და ნაწილობრივი დატვირთვით
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#556
სავალდებულოა თუ არა, ხისტი გადაბმით ბუქსირებისას, საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებას მართავდეს მძღოლი, როცა გადაბმის კონსტრუქცია უზრუნველყოფს საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალების მობუქსირე ტრანსპორტის ტრაექტორიით მიყოლას?
 • 1
  სავალდებულოა
 • 2
  არ არი სავალდებულო
ბუქსირება A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#558
ხისტი ან მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას მგზავრთა გადაყვანა აკრძალულია:
 • 1
  მხოლოდ საბუქსირო ავტობუსით
 • 2
  მხოლოდ საბუქსირო ტროლეიბუსით
 • 3
  მხოლოდ საბუქსირო სატვირთო ავტომობილის ძარით
 • 4
  როგორც საბუქსირო ავტობუსითა და ტროლეიბუსით, ასევე საბუქსირო სატვირთო ავტომობილის ძარით
ბუქსირება C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#560
მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას მანძილი მობუქსირე და საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებებს შორის უნდა შეადგენდეს:
 • 1
  2-4 მეტრს
 • 2
  4-6 მეტრს
 • 3
  6-8 მეტრს
ბუქსირება B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#562
აკრძალულია ხისტი ან მოქნილი გადაბმით იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება, რომლის:
 • 1
  კვების სისტემის ჰერმეტულობა დარღვეულია
 • 2
  საჭის მართვის მექანიზმი გაუმართავია
 • 3
  საავარიო შუქსიგნალიზაცია გაუმართავია
ბუქსირება A, A1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#563
აკრძალულია თუ არა, იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება, რომელსაც ორი მისაბმელი აქვს?
 • 1
  არ არის აკრძალული
 • 2
  აკრძალული
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#566
ბუქსირება დასაშვებია:
 • 1
  მოტოციკლით, გვერდითი მისაბმელის გარეშე, აგრეთვე ასეთი მოტოციკლის ბუქსირება
 • 2
  მოქნილი გადაბმით, როცა გზები მოყინულია
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი პასუხი არ არის სწორი
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#567
დღე-ღამის ნებისმიერ პერიოდში მობუქსირე მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებას ჩართული უნდა ჰქონდეს:
 • 1
  საგაბარიტო სინათლეები
 • 2
  ახლო განათების ფარები
 • 3
  ნისლსაწინააღმდეგო ფარები
ბუქსირება B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#570
სულ მცირე, რამდენი გამაფრთხილებელი მოწყობილობა (ალამი) უნდა დამაგრდეს დრეკად შემაერთებელ რგოლზე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას?
 • 1
  ორი
 • 2
  სამი
 • 3
  ოთხი
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#590
მოცემულ სიტუაციაში, რამდენ საგზაო მოძრაობის წესს არღვევს ისრის მიმართულებით მოძრავი მობუქსირე სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, თუ იგი მოძრაობს 60 კმ/სთ სიჩქარით?
 • 1
  არც ერთს
 • 2
  ერთს
 • 3
  ორს
 • 4
  სამს
ბუქსირება B, B1 C D T, S B+C1, Mill
#695
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას, ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით
 • 2
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით, აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობით მოძრაობას, რომელთა საერთო ფაქტობრივი მასა აღემატება ნიშანზე მითითებულს
 • 3
  კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის ფაქტობრივი დატვირთვა რომელიმე ღერძზე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
ბუქსირება C D B+C1, Mill
#701
მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
 • 1
  იმ სატრანსპორტო საშუალებით, აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობით მოძრაობას, რომელთა გაბარიტული სიგრძე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
 • 2
  იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებებით ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით მოძრაობას
ბუქსირება C D B+C1, Mill