ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

ბუქსირება

სულ:42 ბილეთი
#461
ავტომაგისტრალზე მწყობრიდან გამოსული ავტომობილის ბუქსირება ხდება თვითნაკეთი მოწყობილობით (თოკით). მობუქსირე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#539
აქვს თუ არა უფლება მაბუქსირებელ ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ ბუქსირება ხდება თვითნაკეთი მოწყობილობით (თოკით)?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#541
არღვევს თუ არა ისრის მიმართულებით მოძრავი მობუქსირე ავტომობილის მძღოლი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებისათვის დადგენილ მოთხოვნებს?
 • 1
  არღვევს
 • 2
  არ არღვევს
ბუქსირება B, B1 C D D1 T, S B+C1, Mill
#542
არღვევს თუ არა ისრის მიმართულებით მოძრავი მობუქსირე ავტომობილის მძღოლი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებისათვის დადგენილ მოთხოვნებს?
 • 1
  არღვევს
 • 2
  არ არღვევს
ბუქსირება C C1 B+C1, Mill
#547
დასაშვებია თუ არა, გაუმართავი საჭის მართვის მექანიზმის მქონე მსუბუქი ავტომობილის მოცემული ხერხით ბუქსირება?
 • 1
  დასაშვებია
 • 2
  არ არის დასაშვები
ბუქსირება B, B1 C T, S Tram B+C1, Mill
#548
დასაშვებია თუ არა, გაუმართავი საჭის მართვის მექანიზმის მქონე მსუბუქი ავტომობილის მოცემული ხერხით ბუქსირება?
 • 1
  დასაშვებია
 • 2
  არ არის დასაშვები
ბუქსირება B, B1 C C1 D Tram B+C1, Mill
#549
რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მობუქსირე ნახევარმისაბმელიანი საწევარას მძღოლი
 • 2
  წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
ბუქსირება B, B1 C C1 T, S Tram B+C1, Mill
#550
მოცემულ სიტუაციაში საგზაო მოძრაობის წესების რამდენი მოთხოვნაა დარღვეული, თუ მოქნილი გადამბმით ბუქსირებული შემადგენლობა მოძრაობს 50 კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო მათ შორის მანძილი 5 მეტრია?
 • 1
  ორი
 • 2
  სამი
 • 3
  ოთხი
 • 4
  ხუთი
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#551
მოცემულ სიტუაციაში, მობუქსირე ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
ბუქსირება C C1 D1 B+C1, Mill
#553
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მობუქსირე ავტომობილის მძღოლს, ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ გზა მოყინულია?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#555
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება შეიძლება განხორციელდეს:
 • 1
  მხოლოდ ხისტი გადაბმით
 • 2
  მხოლოდ მოქნილი გადაბმით
 • 3
  მხოლოდ ნაწილობრივი დატვირთვით
 • 4
  როგორც ხისტი, ასევე მოქნილი გადაბმით და ნაწილობრივი დატვირთვით
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#556
სავალდებულოა თუ არა, ხისტი გადაბმით ბუქსირებისას, საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებას მართავდეს მძღოლი, როცა გადაბმის კონსტრუქცია უზრუნველყოფს საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალების მობუქსირე ტრანსპორტის ტრაექტორიით მიყოლას?
 • 1
  სავალდებულოა
 • 2
  არ არი სავალდებულო
ბუქსირება A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#557
სავალდებულოა თუ არა, მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას, საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებას მართავდეს მძღოლი?
 • 1
  სავალდებულოა
 • 2
  არ არი სავალდებულო
ბუქსირება B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#558
ხისტი ან მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას მგზავრთა გადაყვანა აკრძალულია:
 • 1
  მხოლოდ საბუქსირო ავტობუსით
 • 2
  მხოლოდ საბუქსირო ტროლეიბუსით
 • 3
  მხოლოდ საბუქსირო სატვირთო ავტომობილის ძარით
 • 4
  როგორც საბუქსირო ავტობუსითა და ტროლეიბუსით, ასევე საბუქსირო სატვირთო ავტომობილის ძარით
ბუქსირება C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#559
ნაწილობრივი დატვირთვით ბუქსირებისას აკრძალულია ხალხის ყოფნა:
 • 1
  მხოლოდ საბუქსირო მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაში
 • 2
  მხოლოდ მობუქსირე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ძარაზე
 • 3
  როგორც საბუქსირო მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაში, ასევე მობუქსირე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ძარაზე
ბუქსირება B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#561
ხისტი გადაბმით ბუქსირებისას მანძილი მობუქსირე და საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებებს შორის უნდა შეადგენდეს არა უმეტეს:
 • 1
  4 მეტრს
 • 2
  5 მეტრს
 • 3
  6 მეტრს
ბუქსირება A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#562
აკრძალულია ხისტი ან მოქნილი გადაბმით იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება, რომლის:
 • 1
  კვების სისტემის ჰერმეტულობა დარღვეულია
 • 2
  საჭის მართვის მექანიზმი გაუმართავია
 • 3
  საავარიო შუქსიგნალიზაცია გაუმართავია
ბუქსირება A, A1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#563
აკრძალულია თუ არა, იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება, რომელსაც ორი მისაბმელი აქვს?
 • 1
  არ არის აკრძალული
 • 2
  აკრძალული
ბუქსირება B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#566
ბუქსირება დასაშვებია:
 • 1
  მოტოციკლით, გვერდითი მისაბმელის გარეშე, აგრეთვე ასეთი მოტოციკლის ბუქსირება
 • 2
  მოქნილი გადაბმით, როცა გზები მოყინულია
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი პასუხი არ არის სწორი
ბუქსირება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#567
დღე-ღამის ნებისმიერ პერიოდში მობუქსირე მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებას ჩართული უნდა ჰქონდეს:
 • 1
  საგაბარიტო სინათლეები
 • 2
  ახლო განათების ფარები
 • 3
  ნისლსაწინააღმდეგო ფარები
ბუქსირება B, B1 C D Tram B+C1, Mill