ბილეთების სწავლა

D კატეგორია

საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი

სულ:16 ბილეთი


#59
რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეს მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში:
  • 1
    მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ
  • 2
    მხოლოდ ქვეითის მიმართ
  • 3
    როგორც მოტოციკლის მძღოლის, ასევე ქვეითის მიმართ
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 D Tram B+C1, Mill
#266
თუ ხილვადობის ზონაში არ არის ქვეითთა გადასასვლელი ან გზაჯვარედინი, ქვეითის გზაზე გადასვლა ნებადართულია გზის სავალი ნაწილის ღერძის პერპენდიკულარულად, იმ მონაკვეთში, სადაც:
  • 1
    გამყოფი ზოლია და გზა ორივე მხრიდან კარგად ჩანს
  • 2
    არ არის გამყოფი ზოლი ან ღობურა და გზა ორივე მხრიდან კარგად ჩანს
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#268
იქ სადაც არ არის ქვეითთა გადასასვლელი, გზის სავალ ნაწილზე ქვეითი უნდა გადავიდეს:
  • 1
    მხოლოდ მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებამდე მანძილის განსაზღვრის შემდეგ
  • 2
    მხოლოდ მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის განსაზღვრის შემდეგ
  • 3
    მხოლოდ გადასვლის უსაფრთხოებაში დარწმუნების შემდეგ
  • 4
    როგორც მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებამდე მანძილის, ასევე მისი სიჩქარის განსაზღვრისა და გადასვლის უსაფრთხოებაში დარწმუნების შემდეგ
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#513
აქვთ თუ არა უფლება საცხოვრებელ ზონაში მოძრავ ქვეითებს უსაფუძვლოდ შეაფერხონ თეთრი ავტომობილის მოძრაობა?
  • 1
    აქვთ უფლება, ვინაიდან საცხოვრებელ ზონაში ქვეითს უპირატესობა აქვს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეების მიმართ
  • 2
    არ აქვთ უფლება
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#515
საცხოვრებელ ზონაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არაუმეტეს:
  • 1
    20 კმ/სთ სიჩქარით
  • 2
    40 კმ/სთ სიჩქარით
  • 3
    60 კმ/სთ სიჩქარით
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#518
რომელი ავტომობილს მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
  • 1
    მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
  • 2
    ავტობუსის მძღოლს
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი B, B1 D D1 B+C1, Mill
#519
რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეს მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
  • 1
    მხოლოდ ქვეითების მიმართ
  • 2
    მხოლოდ ველოსიპედის მძღოლის მიმართ
  • 3
    მხოლოდ მოპედის მძღოლის მიმართ
  • 4
    როგორც ქვეითების, ასევე ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლების მიმართ
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#533
ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი ქმედების განხორციელება არ არის აკრძალული ქვეითთა ზონებად გამოცხადებულ ადგილებში და საცხოვრებელ ზონებში?
  • 1
    ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა გამჭოლი მოძრაობა
  • 2
    სასწავლო სვლა
  • 3
    ჩართული ძრავით სატრანსპორტო საშუალების დგომა
  • 4
    იმ ავტომობილით გადაადგილება, რომლის კონსტრუქციული სიჩქარე აღემატება 120 კმ/სთ
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#619
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან რომელი იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში, რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელამდე, 150-300 მეტრის მანძილზე, გზის მარცხენა მხარეს?
  • 1
    I
  • 2
    II
  • 3
    III
  • 4
    IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#623
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს სანაპიროზე ან წყალსაცავის ნაპირზე გასასვლელს?
  • 1
    მხოლოდ I და II
  • 2
    მხოლოდ II
  • 3
    მხოლოდ III
  • 4
    მხოლოდ I და IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C D T, S B+C1, Mill
#627
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს სახიფათო მოსახვევებით?
  • 1
    I
  • 2
    II
  • 3
    III
  • 4
    IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი D T, S
#629
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს ციცაბოაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე?
  • 1
    I
  • 2
    II
  • 3
    III
  • 4
    IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#637
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება მარცხენა მხრიდან?
  • 1
    I
  • 2
    II
  • 3
    III
  • 4
    IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 D T, S
#644
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ნაკრძალთან, სანადირო მეურნეობასთან, ტყის მასივთან გამავალ გზის მონაკვეთებს ან სხვა უბნებს, სადაც მოსალოდნელია გარეული ცხოველების გამოჩენა?
  • 1
    I
  • 2
    II
  • 3
    III
  • 4
    IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C D T, S B+C1, Mill
#648
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გვირაბს, რომელშიც არ არსებობს ხელოვნური განათება ან რომლის შესასვლელი პორტალის ხილვადობა, ადგილის რელიეფის გამო, 150 მ-ზე ნაკლებია?
  • 1
    I
  • 2
    II
  • 3
    III
  • 4
    IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C D T, S B+C1, Mill
#1050
ჩასასხდომი ბაქანის არ არსებობის შემთხვევაში, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტაქსის მოცდა ნებადართულია:
  • 1
    მხოლოდ სავალი ნაწილის უკიდურეს მარჯვენა მხარეს
  • 2
    მხოლოდ სავალი ნაწილის შუაში დაყენებულ უსაფრთხოების კუნძულზე
  • 3
    მხოლოდ ტროტუარზე ან გვერდულაზე
  • 4
    ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill