ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი

სულ:17 ბილეთი
#266
თუ ხილვადობის ზონაში არ არის ქვეითთა გადასასვლელი ან გზაჯვარედინი, ქვეითის გზაზე გადასვლა ნებადართულია გზის სავალი ნაწილის ღერძის პერპენდიკულარულად, იმ მონაკვეთში, სადაც:
 • 1
  გამყოფი ზოლია და გზა ორივე მხრიდან კარგად ჩანს
 • 2
  არ არის გამყოფი ზოლი ან ღობურა და გზა ორივე მხრიდან კარგად ჩანს
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#268
იქ სადაც არ არის ქვეითთა გადასასვლელი, გზის სავალ ნაწილზე ქვეითი უნდა გადავიდეს:
 • 1
  მხოლოდ მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებამდე მანძილის განსაზღვრის შემდეგ
 • 2
  მხოლოდ მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის განსაზღვრის შემდეგ
 • 3
  მხოლოდ გადასვლის უსაფრთხოებაში დარწმუნების შემდეგ
 • 4
  როგორც მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებამდე მანძილის, ასევე მისი სიჩქარის განსაზღვრისა და გადასვლის უსაფრთხოებაში დარწმუნების შემდეგ
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#503
რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეს მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ქვეითების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ველოსიპედის მძღოლის მიმართ
 • 3
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 4
  როგორც ქვეითების, ასევე ველოსიპედისა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლების მიმართ
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#513
აქვთ თუ არა უფლება საცხოვრებელ ზონაში მოძრავ ქვეითებს უსაფუძვლოდ შეაფერხონ თეთრი ავტომობილის მოძრაობა?
 • 1
  აქვთ უფლება, ვინაიდან საცხოვრებელ ზონაში ქვეითს უპირატესობა აქვს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეების მიმართ
 • 2
  არ აქვთ უფლება
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#515
საცხოვრებელ ზონაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არაუმეტეს:
 • 1
  20 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  40 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  60 კმ/სთ სიჩქარით
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#516
სატვირთო ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არა უმეტეს:
 • 1
  50 კმ სთ სიჩქარით
 • 2
  40 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  30 კმ/სთ სიჩქარით
 • 4
  20 კმ/სთ სიჩქარით
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C C1 B+C1, Mill
#519
რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეს მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ქვეითების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ველოსიპედის მძღოლის მიმართ
 • 3
  მხოლოდ მოპედის მძღოლის მიმართ
 • 4
  როგორც ქვეითების, ასევე ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლების მიმართ
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#533
ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი ქმედების განხორციელება არ არის აკრძალული ქვეითთა ზონებად გამოცხადებულ ადგილებში და საცხოვრებელ ზონებში?
 • 1
  ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა გამჭოლი მოძრაობა
 • 2
  სასწავლო სვლა
 • 3
  ჩართული ძრავით სატრანსპორტო საშუალების დგომა
 • 4
  იმ ავტომობილით გადაადგილება, რომლის კონსტრუქციული სიჩქარე აღემატება 120 კმ/სთ
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#534
ქვეითთა ზონებად გამოცხადებულ ადგილებში და საცხოვრებელ ზონებში სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა მიმართ მოძრაობის უპირატესობა ენიჭებათ:
 • 1
  მძღოლებს
 • 2
  ქვეითებს
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 B, B1 C C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#619
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან რომელი იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში, რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელამდე, 150-300 მეტრის მანძილზე, გზის მარცხენა მხარეს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#623
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს სანაპიროზე ან წყალსაცავის ნაპირზე გასასვლელს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  მხოლოდ I და IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C D T, S B+C1, Mill
#629
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს ციცაბოაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#632
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზედაც სიჩქარის იძულებით შემცირებისათვის მოწყობილია ხელოვნური უსწორმასწორობა?
 • 1
  მხოლოდ II და III
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  მხოლოდ II
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C C1 D1 B+C1, Mill
#634
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის გზისპირის მდგომარეობა არ შეესაბამება არსებულ სტანდარტებს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#643
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელიც გადის პირუტყვის (საქონლის) სადგომთან, ფერმებთან ან/და პირუტყვის (საქონლის) მუდმივი გადარეკვის ადგილთან, სადაც მოსალოდნელია მათი სავალ ნაწილზე გამოჩენა?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#644
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ნაკრძალთან, სანადირო მეურნეობასთან, ტყის მასივთან გამავალ გზის მონაკვეთებს ან სხვა უბნებს, სადაც მოსალოდნელია გარეული ცხოველების გამოჩენა?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C D T, S B+C1, Mill
#648
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გვირაბს, რომელშიც არ არსებობს ხელოვნური განათება ან რომლის შესასვლელი პორტალის ხილვადობა, ადგილის რელიეფის გამო, 150 მ-ზე ნაკლებია?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი C D T, S B+C1, Mill