ბილეთების სწავლა

D კატეგორია

გზაჯვარედინის გავლა

სულ:22 ბილეთი
#12
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მოტოციკლის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 D
#13
ისრების გადაკვეთის ადგილზე გზის დათმობის ვალდებულება წარმოექმნება:
 • 1
  წითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  ლურჯი ავტომობილის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა B, B1 D Tram B+C1, Mill
#70
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ყვითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მოტოციკლის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 D
#77
რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ჯერ უნდა გაიაროს ყვითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა, ბოლოს - ტროლეიბუსმა
 • 2
  ჯერ უნდა გაიაროს სატვირთო ავტომობილმა, შემდეგ - ყვითელმა ავტომობილმა, ბოლოს - ტროლეიბუსმა
 • 3
  ჯერ უნდა გაიაროს ტროლეიბუსმა, შემდეგ - ყვითელმა ავტომობილმა, ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა
გზაჯვარედინის გავლა D
#81
რომელი ავტომობილის მძღოლს ენიჭება უპირატესობა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ საგზაო ნიშნები დაფარულია თოვლით?
 • 1
  თეთრი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  წითელი ავტომობილის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#83
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ყვითელი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მსუბუქი, ასევე სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მიმართ
გზაჯვარედინის გავლა D
#85
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  სატვირთო ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  ყვითელი ავტომობილის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა C D B+C1, Mill
#87
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  თეთრი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  რუხი ავტომობილის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#91
რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი ავტომობილებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ჯერ უნდა გაიაროს ყვითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - ლურჯმა ავტომობილმა, ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა
 • 2
  ჯერ უნდა გაიაროს სატვირთო ავტომობილმა, შემდეგ - ლურჯმა ავტომობილმა, ბოლოს - ყვითელმა ავტომობილმა
 • 3
  ჯერ უნდა გაიაროს ლურჯმა ავტომობილმა, შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა, ბოლოს - ყვითელმა ავტომობილმა
გზაჯვარედინის გავლა B, B1 C1 D B+C1, Mill
#95
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ენიჭება უპირატესობა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  ტრამვაის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#171
ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი გზა დაუთმოს ქვეითებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#963
აქვს თუ არა უფლება მძღოლს გავიდეს გზაჯვარედინზე, რომელზეც შექმნილია ისეთი ხერგილი, რომ იგი სავარაუდოდ, იძულებული გახდება გაჩერდეს გზაჯვარედინზე და ამით განივი მიმართულებით მოძრაობისთვის შექმნას დაბრკოლება?
 • 1
  აქვს უფლება, თუ შუქნიშნის სიგნალი იძლევა მოძრაობის უფლებას
 • 2
  არ აქვს უფლება
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1109
„D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე მძღოლს, უფლება აქვს მართოს მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი ავტომობილი, რომლის:
 • 1
  დასასხდომი ადგილების რაოდენობა, გარდა მძღოლის ადგილისა აღემატება 8-ს, მაგრამ არ აღემატება 16-ს, ხოლო სიგრძე არ აღემატება 8 მეტრს
 • 2
  დასასხდომი ადგილების რაოდენობა, გარდა მძღოლის ადგილისა აღემატება 16-ს, მაგრამ არ აღემატება 30-ს, ხოლო სიგრძე არ აღემატება 8 მეტრს
 • 3
  დასასხდომი ადგილების რაოდენობა, გარდა მძღოლის ადგილისა არ აღემატება 8-ს, ხოლო სიგრძე არ აღემატება 5 მეტრს
გზაჯვარედინის გავლა D
#1110
„D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე მძღოლს, აგრეთვე უფლება აქვს მართოს „D1“ ქვეკატეგორიის ავტომობილი მისაბმელით, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა:
 • 1
  აღემატება 1200 კგ-ს
 • 2
  არ აღემატება 750 კგ-ს
 • 3
  აღემატება 750 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება 1200 კგ-ს
გზაჯვარედინის გავლა D
#1112
აქვს თუ არა უფლება „D1E“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე მძღოლს, მართოს „D1“ კატეგორიის ავტომობილი მისაბმელით, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს, თუ ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 12000 კგ-ს?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
გზაჯვარედინის გავლა D
#1121
აქვს თუ არა უფლება „C1E“ და „D1“ ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებების მართვის უფლების მქონე პირს, აგრეთვე მართოს „D1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გზაჯვარედინის გავლა C D B+C1, Mill
#1122
აქვს თუ არა უფლება „DE“ კატეგორიისა და „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების მართვის უფლების მქონე პირს, აგრეთვე მართოს "C1E" ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
გზაჯვარედინის გავლა C D B+C1, Mill
#1250
გზაჯვარედინზე, მოცემული საგზაო მონიშვნის არსებობისას, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მოძრაობა გააგრძელოს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  მხოლოდ C მიმართულებით
 • 4
  როგორც A და B, ასევე C მიმართულებით
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1275
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილს მძღოლს
 • 2
  ტრაქტორის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა B, B1 C C1 D T, S Tram B+C1, Mill
#1365
რომელი შეთანხმების მოთხოვნათა შესაბამისად ხდება მძღოლთა შრომისა და დასვენების რეჟიმების რეგლამინტაცია საქართველოში?
 • 1
  შეთანხმება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მუშაობის შესახებ
 • 2
  შეთანხმება სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების შესახებ
 • 3
  „საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟის მუშაობის შესახებ“ ევროპული შეთანხმება (AETR)
გზაჯვარედინის გავლა C C1 D D1 B+C1, Mill