ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

გზაჯვარედინის გავლა

სულ:36 ბილეთი
#20
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლია ვალდებული, ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში გზა დაუთმოს ქვეითებს?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი
 • 4
  სამივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#48
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ
 • 3
  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ
 • 4
  არც ერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ
გზაჯვარედინის გავლა B, B1 C T, S Tram B+C1, Mill
#81
რომელი ავტომობილის მძღოლს ენიჭება უპირატესობა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ საგზაო ნიშნები დაფარულია თოვლით?
 • 1
  თეთრი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  წითელი ავტომობილის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#82
რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ტექნიკური სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?
 • 1
  ჯერ უნდა გაიაროს ავტობუსმა, შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა, ბოლოს - ტექნიკური სამსახურის ავტომობილმა
 • 2
  ჯერ უნდა გაიაროს სატვირთო ავტომობილმა, შემდეგ - ავტობუსმა, ბოლოს - ტექნიკური სამსახურის ავტომობილმა
 • 3
  ჯერ უნდა გაიაროს სატვირთო ავტომობილმა, შემდეგ - ტექნიკური სამსახურის ავტომობილმა, ბოლოს - ავტობუსმა
გზაჯვარედინის გავლა C T, S B+C1, Mill
#85
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  სატვირთო ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  ყვითელი ავტომობილის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა C D B+C1, Mill
#87
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  თეთრი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  რუხი ავტომობილის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#89
რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - მოტოციკლმა, ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა
 • 2
  ჯერ უნდა გაიაროს სატვირთო ავტომობილმა, შემდეგ - მოტოციკლმა, ბოლოს - მსუბუქმა ავტომობილმა
 • 3
  ჯერ უნდა გაიაროს მოტოციკლმა, შემდეგ - მსუბუქმა ავტომობილმა, ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 C B+C1, Mill
#95
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ენიჭება უპირატესობა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  ტრამვაის მძღოლს
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#101
რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ჯერ უნდა გაიაროს ტრამვაიმ, შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა, ბოლოს - ყვითელმა ავტომობილმა
 • 2
  ჯერ უნდა გაიაროს სატვირთო ავტომობილმა, შემდეგ - ყვითელმა ავტომობილმა, ბოლოს - ტრამვაიმ
 • 3
  ჯერ უნდა გაიაროს ყვითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - ტრამვაიმ, ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა
გზაჯვარედინის გავლა C C1 B+C1, Mill
#171
ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი გზა დაუთმოს ქვეითებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#365
სავალი ნაწილის სიგანე არასაკმარისია მარცხენა ზოლიდან მოხვევისათვის, რომელი სატრანსპორტო საშუალების მიმართ ენიჭება უპირატესობა სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მიმართ
 • 3
  მხოლოდ მოტოციკლის მიმართ
 • 4
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მიმართ
გზაჯვარედინის გავლა C C1 D1 B+C1, Mill
#963
აქვს თუ არა უფლება მძღოლს გავიდეს გზაჯვარედინზე, რომელზეც შექმნილია ისეთი ხერგილი, რომ იგი სავარაუდოდ, იძულებული გახდება გაჩერდეს გზაჯვარედინზე და ამით განივი მიმართულებით მოძრაობისთვის შექმნას დაბრკოლება?
 • 1
  აქვს უფლება, თუ შუქნიშნის სიგნალი იძლევა მოძრაობის უფლებას
 • 2
  არ აქვს უფლება
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1107
„C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე მძღოლს, უფლება აქვს მართოს (გარდა „D1“ ქვეკატეგორიის ან „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებისა) ავტომობილი, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა:
 • 1
  არ აღემატება 3500 კგ-ს
 • 2
  აღემატება 3500 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება 7500 კგ-ს
 • 3
  აღემატება 7500 კგს, მაგრამ არ აღემატება 12000 კგ-ს
გზაჯვარედინის გავლა C B+C1, Mill
#1108
„C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე მძღოლს, აგრეთვე უფლება აქვს მართოს "C1" ქვეკატეგორიის ავტომობილი მისაბმელით, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა:
 • 1
  აღემატება 750 კგ-ს
 • 2
  აღემატება 750 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება 2500 კგ-ს
 • 3
  არ აღემატება 750 კგ-ს
გზაჯვარედინის გავლა C B+C1, Mill
#1111
აქვს თუ არა უფლება „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე მძღოლს, მართოს „C1“ ქვეკატეგორიის ავტომობილი მისაბმელით, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს ,თუ ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 12000 კგ-ს?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  მხოლოდ კვადროციკლიარ აქვს უფლება
გზაჯვარედინის გავლა C B+C1, Mill
#1121
აქვს თუ არა უფლება „C1E“ და „D1“ ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებების მართვის უფლების მქონე პირს, აგრეთვე მართოს „D1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გზაჯვარედინის გავლა C D B+C1, Mill
#1122
აქვს თუ არა უფლება „DE“ კატეგორიისა და „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების მართვის უფლების მქონე პირს, აგრეთვე მართოს "C1E" ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
გზაჯვარედინის გავლა C D B+C1, Mill
#1127
„C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს უფლება აქვს მართოს თვლიანი სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორი, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა:
 • 1
  აღემატება 8250 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება 12000 კგ-ს
 • 2
  არ აღემატება 8250 კგ-ს
გზაჯვარედინის გავლა C T, S B+C1, Mill
#1128
„C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს უფლება აქვს მართოს თვლიანი სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორი გადაბმული მისაბმელით, თუ ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა:
 • 1
  არ აღემატება 8250 კგ-ს
 • 2
  აღემატება 8250 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება 12000 კგ-ს
გზაჯვარედინის გავლა C T, S B+C1, Mill
#1250
გზაჯვარედინზე, მოცემული საგზაო მონიშვნის არსებობისას, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მოძრაობა გააგრძელოს:
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  მხოლოდ C მიმართულებით
 • 4
  როგორც A და B, ასევე C მიმართულებით
გზაჯვარედინის გავლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill