ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

უწესივრობა და მართვის პირობები

სულ:17 ბილეთი
#79
სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვ აირებში მავნე ნივთიერებათა შემადგენლობა შემცირდება, თუ გამოყენებული იქნება:
 • 1
  მხოლოდ ტექნიკურად გამართული სატრანსპორტო საშუალება
 • 2
  მხოლოდ ხარისხიანი საწვავი
 • 3
  მხოლოდ არაეთილირებული (ტყვიის მინარევების გარეშე) საწვავი
 • 4
  როგორც ტექნიკურად გამართული სატრანსპორტო საშუალება, ასევე ხარისხიანი და არაეთილირებული (ტყვიის მინარევების გარეშე) საწვავი
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#135
საჭაპანო ტრანსპორტს უნდა ჰქონდეს:
 • 1
  მხოლოდ კონსტრუქციით გათვალისწინებული გამართული სადგომი სამუხრუჭო მოწყობილობა
 • 2
  მხოლოდ დაგორების საწინააღმდეგო საყრდენები
 • 3
  როგორც კონსტრუქციით გათვალისწინებული გამართული სადგომი სამუხრუჭო მოწყობილობა, ასევე დაგორების საწინააღმდეგო საყრდენები
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 T, S
#829
დღე-ღამის ბნელ დროს, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ახლო და შორი განათების ფარების ერთდროულად მწყობრიდან გამოსვლის (ჩაქრობის) შემთხვევაში, მძღოლს ეკრძალება:
 • 1
  იმ გზაზე მოძრაობა, რომელზედაც არ არის ხელოვნური განათება
 • 2
  ნებისმიერ გზაზე მოძრაობა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა მასზე ხელოვნური განათება
 • 3
  მოძრაობა ხელოვნურად განათებულ ორმხრივმოძრაობიან გზაზე
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#846
დასაშვებია თუ არა მსვლელობით მიმავალ ქვეითთა ჯგუფის სავალ ნაწილზე გადაადგილება?
 • 1
  დასაშვებია, მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის მიმართულებით, მარჯვენა მხარეს, რიგში არა უმეტეს ოთხი კაცისა
 • 2
  დასაშვებია, მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით, მარჯვენა მხარეს, რიგში არა უმეტეს ორი კაცისა
 • 3
  დაუშვებელია
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 D T, S
#848
აქვს თუ არა უფლება ქვეითს სავალ ნაწილზე გადასვლისას გამოვიდეს გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების წინა მხრიდან?
 • 1
  არა აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება, თუ დარწმუნდება მოახლოებული სატრანსპორტო საშუალების არარსებობაში
 • 3
  აქვს უფლება მხოლოდ ცალმხრივმოძრაობიან გზებზე
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 D T, S
#940
დაუსახლებელ პუნქტებში, იმ ორმხრივ მოძრაობიან გზაზე, რომელზეც არ არის გამყოფი ზოლი და ტროტუარი, მოტოციკლის ხელით გადამყვანმა პირმა გადაადგილების მიზნით უნდა დაიკავოს:
 • 1
  სავალი ნაწილის მარჯვენა მხარე
 • 2
  სავალი ნაწილის მარცხენა მხარე
 • 3
  ნებისმიერი მოძრაობის ზოლი
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1
#999
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი გაჩერებულია მკვრივი საფარის მქონე გვერდულზე. დაარღვევს თუ არა იგი საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში არ ჩართავს საგაბარიტო სინათლეებს?
 • 1
  დაარღვევს
 • 2
  არ დაარღვევს
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1000
აქვს თუ არა უფლება ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ დღე-ღამის ბნელ დროს მოძრაობისას მწყობრიდან გამოვიდა უკანა საგაბარიტო სინათლეები?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1001
არღვევს თუ არა მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში სურათზე მითითებულ ადგილას ავტომანქანა გაჩერებულია გარე სანათი ხელსაწყოების ჩაურთველად?
 • 1
  არღვევს
 • 2
  არ არღვევს
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1069
მძღოლს ეკრძალება სატრანსპორტო საშუალების შემდგომი მოძრაობა, თუ:
 • 1
  არ მუშაობს ხმოვანი სიგნალი
 • 2
  დღე-ღამის ბნელ დროს ერთდროულად ჩამქრალია ახლო და შორი განათების ფარები (ან მათ გარეშე) ან/და უკანა საგაბარიტო სინათლეები იმ გზაზე, რომელზედაც არ არის ხელოვნური განათება ან არასაკმარისი ხილვადობაა
 • 3
  მინის მწმენდები არ მუშაობენ დადგენილ რეჟიმში
 • 4
  დარღვეულია კვების სისტემის ჰერმეტულობა
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1321
აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია, თუ საბურავი ზომით ან დასაშვები დატვირთვით არ შეესაბამება სატრანსპორტო საშუალების მოდელს?
 • 1
  არ არის აკრძალული
 • 2
  აკრძალულია
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1328
ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნების თანახმად, ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუხრუჭო სისტემის, რომელი გაუმართაობაა დაუშვებელი?
 • 1
  მხოლოდ ჰიდრავლიკური მუხრუჭიდან სითხის გადინება
 • 2
  მხოლოდ პნევმატიკური და პნევმოჰიდრავლიკური სამუხრუჭო ამძრავის მანომეტრების გაუმართაობა
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გაუმართაობა
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1330
აკრძალულია თუ არა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია, თუ გარე სანათი ხელსაწყოების რაოდენობა, ტიპი და მუშაობის რეჟიმი არ შეესაბამება სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქციის მოთხოვნებს?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1332
ქვემოთ ჩამოთვლილიდან, რომელ შემთხვევაშია აკრძალული სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია?
 • 1
  მხოლოდ ბენზინის და დიზელის ძრავების კვების სისტემაში საწვავის გაჟონვისას
 • 2
  მხოლოდ აირების გამონაბოლქვის სისტემის ელემენტების შეერთებებში ნამწვის გაჟონვისას
 • 3
  მხოლოდ ისეთი აირბალონების გამოყენებით, რომელთაც გასული აქვთ პერიოდული შემოწმების ვადა
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1336
ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნების თანახმად, ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ შემთხვევებშია აკრძალული სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია:
 • 1
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ არის სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქციით გათვალისწინებული უკან ხედვის სარკე
 • 2
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ მუშაობს ხმოვანი სიგნალი
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი უწესივრობის არსებობის შემთხვევაში
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1337
დასაშვებია, თუ არა საქარე მინაზე, მძღოლის მხარეს, მინმწმენდის მოქმედების არეში, ბზარებისა და ლაქების არსებობა?
 • 1
  არ არის დასაშვები
 • 2
  დასაშვებია
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1484
სატრანსპორტო საშუალების საბურავებში აირის დაბალმა წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს:
 • 1
  მხოლოდ საწვავის ხარჯის მატება
 • 2
  მხოლოდ საჭით მართვის გაძნელება
 • 3
  მხოლოდ საბურავების გადახურება
 • 4
  როგორც საწვავის ხარჯის მატება, ასევე საჭით მართვის გაძნელება და საბურავების გადახურება
უწესივრობა და მართვის პირობები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill