ბილეთების სწავლა

კატეგორია

გაჩერება დგომა

სულ:65 ბილეთი
#346
დასახლებულ პუნქტში, მოცემულ გზას თითოეული მიმართულებისათვის ერთი სამოძრაო ზოლი გააჩნია. მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A და B ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B და C ადგილას
 • 3
  მხოლოდ C ადგილას
 • 4
  მხოლოდ A და C ადგილას
გაჩერება დგომა B, B1 Tram B+C1, Mill
#348
რომელი ავტომობილის მძღოლი არ არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს სურათზე მითითებულ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  ორივე ავტომობილის მძღოლი
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
გაჩერება დგომა B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#350
რომელი ავტომობილია დაყენებული დგომის წესების დარღვევით დაუსახლებელ პუნქტში?
 • 1
  ორივე ავტომობილი
 • 2
  არცერთი ავტომობილი
 • 3
  წითელი ავტომობილი
 • 4
  მწვანე ავტომობილი
გაჩერება დგომა B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#352
დაარღვეს თუ არა თეთრი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს, სურათზე მითითებულ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში?
 • 1
  დაარღვევს
 • 2
  არ დაარღვევს
გაჩერება დგომა B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#357
სატრანსპორტო საშუალება სადგომზე მდგომად ითვლება, თუ:
 • 1
  მოძრაობა გამიზნულად შეწყვეტილია 5 წუთზე მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელი არ არის მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისთვის, ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის
 • 2
  მოძრაობა წინასწარ განზრახულად შეწყვეტილია 5 წუთამდე
 • 3
  მოძრაობა შეწყვეტილია ტექნიკური გაუმართაობის გამო
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#358
გზის სავალ ნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება აკრძალულია:
 • 1
  მხოლოდ გზაზე გამავალი ტრამვაის და რკინიგზის ლიანდაგებზე, ან მათ ახლოს, თუ ამას შეუძლია გააძნელოს ტრამვაის ან მატარებლების მოძრაობა
 • 2
  მხოლოდ იმ ადგილებზე, სადაც სატრანსპორტო საშუალება საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებს უფარავს შუქნიშნის სიგნალებს ან საგზაო ნიშნებს
 • 3
  მხოლოდ ნელმავალი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისათვის განკუთვნილ, შესაბამის საგზაო ნიშნით აღნიშნულ დამატებით მოძრაობის ზოლზე
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#372
რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, ხიდზე მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით ისრით მითითებულ ადგილზე გაჩერების შემთხვევაში?
 • 1
  ორივე ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  მხოლოდ მწვანე ავტომობილის მძღოლი
 • 4
  არცერთი ავტომობილის მძღოლი
გაჩერება დგომა B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#373
მოცემულ სიტუაციაში, რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ხიდზე მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით მსუბუქი ავტომობილი ისრის მიმართულებით მოძრაობს უკუსვლით, ხოლო - მოტოციკლი ახორციელებს ისრის მიმართულებით მობრუნებას?
 • 1
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ ავტომობილის მძღოლი
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი
 • 4
  ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლები
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#443
აკრძალულია თუ არა დაუსახლებელ პუნქტში 2.1 საგზაო ნიშნით („მთავარი გზა“) აღნიშნული გზის სავალ ნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებების დგომა?
 • 1
  არ არის აკრძალული
 • 2
  არ არის აკრძალული, მხოლოდ იმ გზაზე, რომელზეც თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობისათვის სულ მცირე ორი ზოლია
 • 3
  აკრძალულია
გაჩერება დგომა A, A1 C C1 D B+C1, Mill
#463
აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება გზის სავალ ნაწილზე სახიფათო მოსახვევისა და გზის გრძივი პროფილის ამობურცული გადატეხვის ახლოს, სადაც გზის ხილვადობა თუნდაც ერთი მიმართულებით:
 • 1
  100 მეტრზე ნაკლებია
 • 2
  100 მეტრზე მეტია, მაგრამ 150 მეტრზე ნაკლებია
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#475
ვალდებულია თუ არა მძღოლი მგზავრთა ჩასხდომა–გადმოსხდომა განახორციელოს მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების სრული გაჩერების შემდეგ, ხოლო მოძრაობა დაიწყოს მაშინ, როცა კარები დახურულია და არ გააღოს ის სრულ გაჩერებამდე?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
გაჩერება დგომა B, B1 C D1 Tram B+C1, Mill
#478
რომელი სატრანსპორტო საშუალებაა დაყენებული დგომის წესების დარღვევით?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილი
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილი
 • 3
  ორივე ავტომობილი
 • 4
  არცერთი ავტომობილი
გაჩერება დგომა B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#479
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, გაჩერდეს დასახლებული პუნქტის ორმხრივმოძრაობიან გზაზე, სურათზე მითითებულ ადგილას მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
გაჩერება დგომა B, B1 B+C1, Mill
#482
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ მონიშნულ გაჩერებაზე მყოფ ტრამვაიში მგზავრების ჩასხდომა-გადმოსხდომა არ წარმოებს?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#485
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს განზრახული აქვს გზაჯვარედინზე მარჯვნივ მოხვევა, ის არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ:
 • 1
  გაუსწრებს ავტობუსს, გადავა მარჯვენა ზოლში და იქედან მოუხვევს მარჯვნივ
 • 2
  გაუსწრებს ავტობუსს და მარჯვნივ მოუხვევს მეორე ზოლიდან
 • 3
  გაატარებს ავტობუსს, გადავა მარჯვენა ზოლში და იქედან მოუხვევს მარჯვნივ
 • 4
  გაატარებს ავტობუსს და მარჯვნივ მოუხვევს მეორე ზოლიდან
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#487
აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გაჩერდეს დასახლებულ პუნქტში, სურათზე მითითებულ ადგილას მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#494
ქვემოთ ჩამოთვლილი, რომელ ადგილებში გავლამდეა ვალდებული ავტობუსისა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლი დარწმუნდეს გავლის უსაფრთხოებაში?
 • 1
  მხოლოდ ხიდებისა და ესტაკადების ქვეშ
 • 2
  მხოლოდ მაღალძაბვის გადამცემის ქვეშ
 • 3
  მხოლოდ გვირაბებში ან სხვა მსგავს ადგილებში
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას
გაჩერება დგომა C C1 D D1 B+C1, Mill
#495
აქვს თუ არა უფლება მძღოლს, საფრთხის შემთხვევაში, გააჩეროს ან დააყენოს სატრანსპორტო საშუალება საგზაო ნიშნით აღნიშნულ იმ გვირაბში, რომელშიც არარსებობს სპეციალურად გაჩერებისთვის მონიშნული ადგილები?
 • 1
  არ აქვს უფლება
 • 2
  აქვს უფლება
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#496
დასაშვებია თუ არა საგზაო ნიშნით აღნიშნულ გვირაბში მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ხანგრძლივი გაჩერების შემთხვევაში ჩართული ძრავით დგომა?
 • 1
  დასაშვებია
 • 2
  არ არის დასაშვები
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#499
სამარშუტო სატრანსპორტო საშუალების ან ტაქსის კონსტრუქციულად გამოყოფილი გაჩერების ადგილებიდან, ხოლო მათი არარსებობის შემთხვევაში – სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების ან ტაქსის გაჩერების მაჩვენებლიდან, თუ ეს აბრკოლებს სამარშუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას, სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება აკრძალულია:
 • 1
  15 მეტრზე ახლოს
 • 2
  25 მეტრზე ახლოს
 • 3
  30 მეტრზე ახლოს
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill