ბილეთების სწავლა

კატეგორია

სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია

სულ:33 ბილეთი
#565
თუ უმოქმედო სამუხრუჭო სისტემის მქონე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ფაქტობრივი მასა, მობუქსირე სატრანსპორტო საშუალების ფაქტობრივ მასაზე ნაკლებია, მისი ბუქსირება დასაშვებია:
 • 1
  მხოლოდ მოქნილი გადაბმულობით
 • 2
  მხოლოდ ხისტი გადაბმულობით
 • 3
  მხოლოდ ნაწილობრივი დატვირთვით
 • 4
  როგორც ხისტი გადაბმულობით, ასევე ნაწილობრივი დატვირთვით
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია B, B1 D T, S B+C1, Mill
#576
ერთდროულად „C“ და „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მქონე პირს, დადგენილი წესით მოწყობილი სატვირთო ავტომობილის ძარით, რვაზე მეტი მგზავრის გადაყვანის უფლება აქვს, „C“ კატეგორიის მართვის მოწმობის მიღებიდან არანაკლებ:
 • 1
  ერთი წლის შემდეგ
 • 2
  სამი წლის შემდეგ
 • 3
  ორი წლის შემდეგ
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია C1 D1 B+C1, Mill
#577
სატვირთო ავტომობილის მოწყობილი ძარით გადასაყვან მგზავრთა რაოდენობა:
 • 1
  განისაზღვრება მძოლის მიერ
 • 2
  არ უნდა აღემატებოდეს დასასხდომად მოწყობილი ადგილების რიცხვს
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია C C1 B+C1, Mill
#579
თუ ავტომობილი ბორტების დონეზე დაბლა განლაგებული დასაჯდომი ადგილით არის უზრუნველყოფილი, სატვირთო ავტომობილის მოუწყობელი ძარით მგზავრობის უფლება აქვს:
 • 1
  ნებისმიერ სრულწლოვან პირს, გარდა ხანდაზმული პირებისა და ორსული ქალებისა
 • 2
  მხოლოდ ეკიპაჟის წევრს (სათადარიგო მძღოლს)
 • 3
  მხოლოდ ტვირთის თანმხლებ ან მის მიმღებ პირს
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია C C1 B+C1, Mill
#580
მგზავრთა გადასაყვანი ბორტის პლატფორმიანი სატვირთო ავტომობილით ბავშვთა ჯგუფის გადაყვანისას ბორტების სიმაღლე იატაკიდან არ უნდა იყოს:
 • 1
  0,8 მეტრზე მეტი
 • 2
  0,8 მეტრზე ნაკლები
 • 3
  0,3 მეტრზე ნაკლები და 0,5 მეტრზე მეტი
 • 4
  0,4 მეტრზე ნაკლები და 0,7 მეტრზე მეტი
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია C C1 B+C1, Mill
#583
სატვირთო ავტომობილის მოწყობილი ძარით მგზავრთა გადაყვანა ნებადართულია:
 • 1
  მხოლოდ დგომით მდგომარეობაში
 • 2
  მხოლოდ ჯდომით მდგომარეობაში
 • 3
  როგორც დგომით, ასევე ჯდომით მდგომარეობაში
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია C C1 B+C1, Mill
#584
სატვირთო ავტომობილის მოწყობილი ძარით ბავშვთა ჯგუფის გადაყვანისას, მათ უნდა ახლდეთ სრულწლოვანი გამცილებელი არანაკლებ:
 • 1
  ორისა
 • 2
  სამისა
 • 3
  ოთხისა
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია C C1 B+C1, Mill
#860
დასახლებულ პუნქტში, ნორმალური მოძრაობის პირობებში ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:
 • 1
  არა უმეტეს 2 წამისა
 • 2
  არანაკლებ 2 წამისა
 • 3
  არა უმეტეს 5 წამისა
 • 4
  არანაკლებ 7 წამისა
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#861
დაუსახლებულ პუნქტში, ნორმალური მოძრაობის პირობებში, ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:
 • 1
  არა უმეტეს 4 წამისა
 • 2
  არანაკლებ 3 წამისა
 • 3
  არანაკლებ 6 წამისა
 • 4
  არა უმეტეს 9 წამისა
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#862
დასახლებულ პუნქტში, მოყინულ გზაზე, ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:
 • 1
  არა უმეტეს 2 წამისა
 • 2
  არანაკლებ 4 წამისა
 • 3
  არანაკლებ 6 წამისა
 • 4
  არანაკლებ 9 წამისა
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#863
დაუსახლებულ პუნქტში, მოყინულ გზაზე, ერთმანეთის მიყოლებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებათა შორის არსებული დისტანციის დასაფარად საჭირო დრო უნდა იყოს:
 • 1
  არა უმეტეს 4 წამისა
 • 2
  არანაკლებ 6 წამისა
 • 3
  არანაკლებ 9 წამისა
 • 4
  12 წამზე ნაკლები
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#899
ჩამოთვლილიდან, რომელი შეიძლება გახდეს სატრანსპორტო საშუალებაზე უკნიდან შეჯახების მიზეზი?
 • 1
  მხოლოდ წინ მიმავალი სატრანსპორტო საშუალების უეცარი და მკვეთრი დამუხრუჭება
 • 2
  მხოლოდ წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებასთან არსათანადოდ დაცული დისტანცია
 • 3
  მხოლოდ მძღოლის უყურადღებობა
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#911
“სამუხრუჭო მანძილი” არის:
 • 1
  გზაზე მოძრაობის შენელების ზოლის სიგრძე
 • 2
  კანონმდებლობით დადგენილი მაქსიმალური მანძილი, რომლის ფარგლებშიც სავალდებულოა განხორციელდეს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება
 • 3
  მანძილი, რომელსაც გადის სატრანსპორტო საშუალება მუხრუჭების ამოქმედებიდან სრულ გაჩერებამდე
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1003
ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალებით მოძრავ სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს მინიჭებული პრიორიტეთით სარგებლობის უფლება აქვს:
 • 1
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ არცერთ შემთხვევაში
 • 2
  ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა უთმობენ, თუ არა მას გზას სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები
 • 3
  მხოლოდ მაშინ, როცა იგი დარწმუნდება, რომ მას გზას უთმობენ
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1012
რა თანამიმდევრობით უნდა გაირონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ოპერატიულ სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?
 • 1
  ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, შემდეგ - ტრამვაიმ, ბოლოს - ავტობუსმა
 • 2
  ჯერ უნდა გაიაროს ტრამვაიმ, შემდეგ - ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, ბოლოს - ავტობუსმა
 • 3
  ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, შემდეგ - ავტობუსმა, ბოლოს - ტრამვაიმ
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია D
#1022
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული არა აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?
 • 1
  სატვირთო ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მძღოლს
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია C C1 B+C1, Mill
#1085
მკვეთრი დამუხრუჭებით სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება დასაშვებია:
 • 1
  მხოლოდ მარეგულირებლის მიერ სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების მოთხოვნის შემთხვევაში
 • 2
  მხოლოდ შუქნიშნის წითელი და ყვითელი მაშუქი სიგნალების ერთობლივად ჩართვის შემთხვევაში
 • 3
  მხოლოდ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან აცილების მიზნით
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1285
როგორ იცვლება მსუბუქი ავტომობილის სამუხრუჭე მანძილი მისაბმელით მოძრაობისას, თუ მისაბმელს არ გააჩნია სამუხრუჭე სისტემა?
 • 1
  მცირდება
 • 2
  იზრდება
 • 3
  არ იცვლება
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია B, B1 D Tram B+C1, Mill
#1294
მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ციცაბო დაღმართზე მოძრაობისას დამუხრუჭების ეფექტური ხერხია:
 • 1
  პერიოდული მკვეთრი დამუხრუჭება გამორთული გადაბმულობით
 • 2
  პერიოდული მდორე დამუხრუჭება ჩართული გადაბმულობითა და გადაცემათა კოლოფით
 • 3
  დამუხუჭება ძრავით
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#1295
მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილის მკვეთრ დაღმართზე ძრავით დამუხრუჭებისას მძღოლმა გადაცემის შერჩევისას უნდა გაითვალისწინოს რომ:
 • 1
  რაც უფრო მკვეთრია დაღმართი, მით უფრო მაღალი უნდა იყოს გადაცემა
 • 2
  რაც უფრო მკვეთრია დაღმართი, მით უფრო დაბალი უნდა იყოს გადაცემა
 • 3
  გადაცემის შერჩევა დამოკიდებული არ არის დაღმართის სიმკვეთრეზე
სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill