ბილეთების სწავლა

C კატეგორია

მოძრაობის სიჩქარე

სულ:21 ბილეთი
#227
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა „C1“ ქვეკატეგორიის სატვირთო ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ იგი მოძრაობს 70 კმ/სთ სიჩქარით?
 • 1
  არ ეკრძალება
 • 2
  ეკრძალება
მოძრაობის სიჩქარე C B+C1, Mill
#235
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ყველა სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს 100 კმ/სთ სიჩქარით?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილის მძღოლები
 • 3
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილისა და ავტობუსის მძღოლები
 • 4
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილისა და ავტობუსის მძღოლები
მოძრაობის სიჩქარე B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#237
დაარღვევს თუ არა საგზაო მოძრაობის წესებს „CE“ კატეგორიის სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, თუ იგი მოძრაობას განაგრძობს 70 კმ/სთ სიჩქარით გზის ამ მონაკვეთზე?
 • 1
  დაარღვევს
 • 2
  არ დაარღვევს
მოძრაობის სიჩქარე C C1 B+C1, Mill
#243
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს „C1“ ქვეკატეგორიის ავტომობილის მძღოლს ყვითელი ავტომობილის ბუქსირებისას დაუსახლებელ პუნქტში?
 • 1
  50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  70 კმ/სთ სიჩქარით
 • 4
  90 კმ/სთ სიჩქარით
მოძრაობის სიჩქარე C C1 D D1 B+C1, Mill
#245
მოცემულ სიტუაციაში, არღვევს თუ არა საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრავი „C“ კატეგორიის სატვირთო ავტომობილის მძღოლი?
 • 1
  არღვევს
 • 2
  არ არღვევს
მოძრაობის სიჩქარე C C1 B+C1, Mill
#248
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს „B“ კატეგორიის მაბუქსირებელი ავტომობილის მძღოლს დასახლებულ პუნქტში, გზის ამ მონაკვეთზე?
 • 1
  50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  70 კმ/სთ სიჩქარით
 • 4
  90 კმ/სთ სიჩქარით
მოძრაობის სიჩქარე B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#251
ქვემოთ ჩამოთვლილი საგზაო პირობებიდან, რომელი უნდა გაითვალისწინოს მძღოლმა სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის შეცვლისას?
 • 1
  მხოლოდ ადგილის რელიეფი და მოძრაობის ინტენსიურობა
 • 2
  მხოლოდ ატმოსფერული პირობები, აგრეთვე არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობა
 • 3
  მხოლოდ გზისა და სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობა
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა საგზაო პირობა
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#259
მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში „C1“ და „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს:
 • 1
  70 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  80 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  90 კმ/სთ სიჩქარით
 • 4
  110 კმ/სთ სიჩქარით
მოძრაობის სიჩქარე C B+C1, Mill
#354
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მძღოლს დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში?
 • 1
  20 მკ/სთ სიჩქარით
 • 2
  30 მკ/სთ სიჩქარით
 • 3
  40 მკ/სთ სიჩქარით
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#380
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ან ზენორმატიული (მძიმეწონიანი) სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში?
 • 1
  40 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  არა უმეტეს იმ სიჩქარით, რომელიც მითითებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლებამოსილი ორგანოს (უწყების) მიერ გაცემულ შეთანხმებაში
მოძრაობის სიჩქარე C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#381
რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს სახიფათო ტვირთის გადამზიდავი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში?
 • 1
  40 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  არაუმეტეს გადაზიდვის პირობებით განსაზღვრული სიჩქარით
მოძრაობის სიჩქარე C C1 B+C1, Mill
#446
ავტომაგისტრალებზე, ასევე ავტომაგისტრალების შესასვლელებზე და გამოსასვლელებზე, უფლებამოსილი ორგანოსთან (უწყებასთან) შეთანხმების გარეშე იკრძალება იმ ავტომობილების (მისაბმელებით ან მათ გარეშე) მოძრაობა, რომელთა კონსტრუქციული სიჩქარე არ აღემატება:
 • 1
  40 კმ/სთ-ს
 • 2
  60 კმ/სთ-ს
 • 3
  90 კმ/სთ-ს
 • 4
  110 კმ/სთ-ს
მოძრაობის სიჩქარე C T, S B+C1, Mill
#540
რა მაქსიმალური სიჩქარით შეუძლია მოძრაობის გაგრძელება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს, თუ ბუქსირება ხდება ხისტი გადაბმით?
 • 1
  50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  80 კმ/სთ სიჩქარით
მოძრაობის სიჩქარე B, B1 C C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#824
ხიდის, ესტაკადის, მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის ქვეშ, აგრეთვე გვირაბში გავლამდე, ავტობუსისა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია:
 • 1
  გზა დაუთმოს მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებს
 • 2
  ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია
 • 3
  დარწმუნდეს სატრანსპორტო საშუალების გავლის უსაფრთხოებაში
მოძრაობის სიჩქარე C C1 D D1 B+C1, Mill
#898
„კონსტრუქციული სიჩქარე” არის:
 • 1
  ქარხანა-დამამზადებლის მიერ განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური სიჩქარე
 • 2
  მოცემულ გზის მონაკვეთზე, სატრანსპორტო საშუალებისათვის დადგენილი სიჩქარის მაქსიმალური ზღვარი
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებაზე დამაგრებულ საცნობ ნიშანზე „სიჩქარის შეზღუდვა”- მითითებული სიჩქარე
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#936
საცნობი ნიშანი „ავტომატარებელი“ უნდა ჩაირთოს:
 • 1
  მხოლოდ დღე-ღამის ბნელ დროს ავტომატარებლის მოძრაობისას
 • 2
  ავტომატარებლის მოძრაობისას, ხოლო დღე-ღამის ბნელ დროს და არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში – მისი გაჩერებისა და დგომის პერიოდშიც
 • 3
  მხოლოდ ავტომატარებლის მოძრაობისას არასაკმარისი ხილვადობის პერიოდში
მოძრაობის სიჩქარე C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#971
დღის ნათელ დროს გზაზე მოძრავი სახიფათო ტვირთის გადამზიდავი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების აღნიშვნის მიზნით, სავალდებულოა:
 • 1
  მხოლოდ წინა საგაბარიტო სინათლეების ჩართვა
 • 2
  მხოლოდ უკანა საგაბარიტო სინათლეების ჩართვა
 • 3
  ახლო განათების ფარებისა და უკანა საგაბარიტო სინათლეების ჩართვა
მოძრაობის სიჩქარე C C1 B+C1, Mill
#972
დღის ნათელ დროს გზაზე მოძრავი არაგაბარიტულ (მსხვილგაბარიტიანი) ან ზენორმატიულ (მძიმეწონიანი) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების აღნიშვნის მიზნით სავალდებულოა ჩაირთოს:
 • 1
  ახლო განათების ფარები და უკანა საგაბარიტო სინათლეები
 • 2
  ნისლსაწინააღმდეგო ფარები
 • 3
  შორი განათების ფარები
მოძრაობის სიჩქარე C C1 D1 T, S B+C1, Mill
#990
დასაშვებია თუ არა სქელი ნისლის, ხშირი თოვის, ძლიერი წვიმის დროს ან ანალოგიურ პირობებში, გზაზე გაჩერების ან დგომის დროს, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებებზე და მათი მისაბმელებზე, წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებთან ერთად დამატებით ჩართული იქნას ახლო განათების, წინა და უკანა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები?
 • 1
  დაუშვებელია
 • 2
  დასაშვებია
მოძრაობის სიჩქარე A, A1 C D T, S B+C1, Mill
#998
რომელი გარე სანათი ხელსაწყოები უნდა ჩართოს ავტომობილის მძღოლმა განათებულ გვირაბში მოძრაობისას?
 • 1
  საავარიო შუქსიგნალიზაცია
 • 2
  საგაბარიტო სინათლეები
 • 3
  შორი ან ახლო განათების ფარები
 • 4
  არცერთი
მოძრაობის სიჩქარე C D B+C1, Mill