ბილეთების სწავლა

B, B1 კატეგორია

სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი

სულ:39 ბილეთი
#306
იმ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, რომელსაც საგზაო მოძრაობის წესებით დადგენილ შემთხვევებში უფლება აქვს შევიდეს ქვეითთა მოძრაობისათვის განკუთვნილ ადგილებში, ვალდებულია:
 • 1
  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და იმოძრაოს არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  არ დაარღვევსჩართოს ახლო ნათების ფარები და ქვეითთა ყურადღების მისაპყრობად მისცეს ხმოვანი სიგნალი
 • 3
  გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე და იმოძრაოს დაბალი სიჩქარით, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდეს
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#328
დასახლებული პუნქტის გაუნათებელ გზასა და დაუსახლებელი პუნქტის გზაზე ბავშვთა ჯგუფების გადაყვანა ნებადართულია:
 • 1
  მხოლოდ დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  მხოლოდ დღე-ღამის ნათელ დროს
 • 3
  როგორც დღე-ღამის ბნელ, ასევე ნათელ დროს
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი B, B1 C1 D Tram B+C1, Mill
#355
შეიძლება თუ არა, მოხვევის შუქ-მაჩვენებლის არარსებობის ან მისი მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში, მძღოლის მიერ მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე ხელით მიცემული სიგნალი შეწყდეს უშუალოდ მანევრის დაწყების წინ?
 • 1
  შეიძლება
 • 2
  არ შეიძლება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#403
ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი, ჩართოს მარცხნივ მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#410
მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე მოხვევის შუქ-მაჩვენებლებით ან ხელით მიცემული სიგნალი მძღოლს:
 • 1
  ანიჭებს უპირატესობას
 • 2
  ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან
 • 3
  არ ანიჭებს უპირატესობას, არ ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#411
მძღოლის მიერ მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე, შესაბამისი მოხვევის შუქ-მაჩვენებლებით სიგნალი უნდა მიეცეს:
 • 1
  მანევრის დაწყებისას და შეწყდეს მანევრის დასრულებამდე
 • 2
  დროულად, მანევრის დაწყების წინ და შეწყდეს დაუყოვნებლივ მისი დასრულებისთანავე
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#820
ჩართული გარე სანათი ხელსაწყოების ან ღია კარების მქონე გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალებების გასწვრივ მოძრაობისას, მძღოლმა უნდა:
 • 1
  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და გაზარდოს სიჩქარე
 • 2
  გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში, დროულად უზრუნველყოს გზაზე ქვეითთა და ბავშვების მოულოდნელი გამოჩენით წარმოშობილი საფრთხის თავიდან აცილება
 • 3
  შეამციროს სიჩქარე და ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია, რათა გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების უეცარი დაძვრის შემთხვევაში, დროულად უზრუნველყოს საფრთხის თავიდან აცილება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#830
არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობის პირობებში, მძღოლმა უნდა:
 • 1
  ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია და შეამციროს დისტანცია მისი და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის
 • 2
  შეამციროს სიჩქარე და გაზარდოს დისტანცია მისი და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის
 • 3
  ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია და იმოძრაოს სავალი ნაწილის უკიდურეს მარცხენა მხარეს
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#927
მძღოლმა ხმოვანი სიგნალი შეიძლება გამოიყენოს:
 • 1
  ნებისმიერ შემთხვევაში საკუთარი შეხედულებით
 • 2
  მხოლოდ დროული გაფრთხილებისთვის, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად
 • 3
  გზაჯვარედინზე უპირატესობის მოთხოვნისათვის
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#929
მანევრის დაწყებამდე შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქ-მაჩვენებლის ჩართვა მძღოლს:
 • 1
  ანიჭებს უპირატესობას
 • 2
  არ ანიჭებს უპირატესობას მხოლოდ ოპერატიული სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ
 • 3
  არ ანიჭებს უპირატესობას და არ ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#930
მძღოლის მიერ მიცემული ხმოვანი სიგნალის ხანგრძლივობა:
 • 1
  უნდა იყოს არა უმეტეს 3 წამისა
 • 2
  უნდა იყოს არა უმეტეს 5 წამისა
 • 3
  არ უნდა იყოს უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე ეს აუცილებელია
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#931
დღე-ღამის ნათელ დროს დასახლებულ პუნქტში გასწრების განზრახვის თაობაზე სხვა მძღოლის გასაფრთხილებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:
 • 1
  ხმოვანი სიგნალი
 • 2
  ფარების შუქის პერიოდული, ხანმოკლე ჩართვა-გამორთვა
 • 3
  საავარიო შუქსიგნალიზაცია
 • 4
  ფარების ახლო შუქის შორ შუქზე მრავალჯერადი გადართვა
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#932
დღე-ღამის ბნელ დროს, დასახლებულ პუნქტში გასწრების განზრახვის თაობაზე სხვა მძღოლის გასაფრთხილებლად შეიძლება გამოყენებული იქნეს:
 • 1
  ხმოვანი სიგნალი
 • 2
  ფარების შუქის პერიოდული, ხანმოკლე ჩართვა-გამორთვა
 • 3
  საავარიო შუქსიგნალიზაცია
 • 4
  ფარების ახლო შუქის შორ შუქზე მრავალჯერადი გადართვა
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#933
დასაშვებია თუ არა გასწრების განზრახვის თაობაზე სხვა მძღოლის გასაფრთხილებლად ხმოვანი სიგნალის გამოყენება:
 • 1
  დასაშვებია, მხოლოდ დაუსახლებელ პუნქტში
 • 2
  დასაშვებია, მხოლოდ დასახლებულ პუნქტში
 • 3
  დასაშვებია, როგორც დასახლებულ, აგრეთვე დაუსახლებელ პუნქტებში
 • 4
  დაუშვებელია
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#934
ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ ადგილას არ არის ვალდებული მძღოლი მანევრის დაწყებამდე ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი?
 • 1
  საცხოვრებელ ზონაში
 • 2
  მიმდებარე ტერიტორიაზე
 • 3
  ეზოს ტერიტორიაზე
 • 4
  ვალდებულია ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#935
დაბინდებიდან გათენებამდე, ასევე ნებისმიერი სხვა არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, გზაზე გაჩერებისა ან დგომის დროს მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებები და მათი მისაბმელები აღნიშნული უნდა იყვნენ:
 • 1
  შორი განათების ფარებით
 • 2
  წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებით
 • 3
  ახლო განათების ფარებით
 • 4
  წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#937
მოძრავ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ჩართული უნდა იყოს:
 • 1
  მხოლოდ ახლო ან შორი განათების ფარები
 • 2
  მხოლოდ ნისლსაწინააღმდეგო ფარები
 • 3
  ახლო ან შორი განათების ფარები და უკანა საგაბარიტო სინათლეები
 • 4
  მხოლოდ წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეები
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#965
მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები დაყენებულ უნდა იყოს:
 • 1
  მძღოლის შეხედულების მიხედვით
 • 2
  ისე, რომ მისი გამნათებელი ზედაპირის არცერთი წერტილი არ იყოს ახლო განათების ფარების გამნათებელი ზედაპირის ყველაზე მაღალი წერტილის ზემოთ
 • 3
  ისე, რომ მისი გამნათებელი ზედაპირის არცერთი წერტილი არ იყოს საგაბარიტო სინათლეების გამნათებელი ზედაპირის ყველაზე დაბალი წერტილის ქვემოთ
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი B, B1 C T, S Tram B+C1, Mill
#968
არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან ვიწრო მიხვეულ-მოხვეულ გზებზე მოძრაობისას, ნისლსაწინააღმდეგო ფარების ჩართვა ხორციელდება:
 • 1
  საავარიო შუქსიგნალიზაციასთან ერთად
 • 2
  შორი ან ახლო განათების ფარებთან ერთად
 • 3
  მხოლოდ წინა და უკანა საგაბარიტო სინათლეებთან ერთად
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill
#969
წინა საგაბარიტო სინათლეებით აღჭურვილ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე და მოპედზე ასეთი სინათლეები უნდა ჩაირთოს:
 • 1
  მხოლოდ შორი განათების ფარებთან ერთად
 • 2
  მხოლოდ ახლო განათების ფარებთან ერთად
 • 3
  მხოლოდ წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებთან ერთად
 • 4
  როგორც შორი და ახლო განათების ფარებთან, ასევე წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებთან ერთად
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S B+C1, Mill