ბილეთების სწავლა

კატეგორია

სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი

სულ:69 ბილეთი
#306
იმ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, რომელსაც საგზაო მოძრაობის წესებით დადგენილ შემთხვევებში უფლება აქვს შევიდეს ქვეითთა მოძრაობისათვის განკუთვნილ ადგილებში, ვალდებულია:
 • 1
  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და იმოძრაოს არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  არ დაარღვევსჩართოს ახლო ნათების ფარები და ქვეითთა ყურადღების მისაპყრობად მისცეს ხმოვანი სიგნალი
 • 3
  გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე და იმოძრაოს დაბალი სიჩქარით, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდეს
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#328
დასახლებული პუნქტის გაუნათებელ გზასა და დაუსახლებელი პუნქტის გზაზე ბავშვთა ჯგუფების გადაყვანა ნებადართულია:
 • 1
  მხოლოდ დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  მხოლოდ დღე-ღამის ნათელ დროს
 • 3
  როგორც დღე-ღამის ბნელ, ასევე ნათელ დროს
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი B, B1 C1 D Tram B+C1, Mill
#355
შეიძლება თუ არა, მოხვევის შუქ-მაჩვენებლის არარსებობის ან მისი მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში, მძღოლის მიერ მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე ხელით მიცემული სიგნალი შეწყდეს უშუალოდ მანევრის დაწყების წინ?
 • 1
  შეიძლება
 • 2
  არ შეიძლება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#403
ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი, ჩართოს მარცხნივ მოხვევის შუქ-მაჩვენებელი ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  არ არის ვალდებული
 • 2
  ვალდებულია
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#410
მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე მოხვევის შუქ-მაჩვენებლებით ან ხელით მიცემული სიგნალი მძღოლს:
 • 1
  ანიჭებს უპირატესობას
 • 2
  ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან
 • 3
  არ ანიჭებს უპირატესობას, არ ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#411
მძღოლის მიერ მანევრის შესრულების განზრახვის თაობაზე, შესაბამისი მოხვევის შუქ-მაჩვენებლებით სიგნალი უნდა მიეცეს:
 • 1
  მანევრის დაწყებისას და შეწყდეს მანევრის დასრულებამდე
 • 2
  დროულად, მანევრის დაწყების წინ და შეწყდეს დაუყოვნებლივ მისი დასრულებისთანავე
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C D T, S Tram B+C1, Mill
#470
არღვეს თუ არა ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს საგზაო ნიშნით აღნიშნულ განათებულ გვირაბში მოძრაობისას, თუ ჩართული აქვს მხოლოდ გაბარიტული სინათლეები?
 • 1
  არღვევს
 • 2
  არ არღვევს
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი C C1 D1 B+C1, Mill
#517
მოტოციკლის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არაუმეტეს:
 • 1
  60 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  40 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  20 კმ/სთ სიჩქარით
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#529
აკრძალულია მოტოციკლით იმ ტვირთის გადაზიდვა, რომელიც გადმოშვერილია სიგანეზე ან სიგრძეზე გაბარიტებს გარეთ:
 • 1
  0,5 მეტრზე მეტად
 • 2
  არანაკლებ 0,7 მეტრით
 • 3
  არანაკლებ 1,0 მეტრით
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#530
გარდა შემთხვევებისა, როცა აუცილებელია ხელით მისცენ მანევრის შესრულებასთან დაკავშირებული სიგნალები, მოტოციკლის მძღოლებს ეკრძალებათ გადაადგილება, თუ:
 • 1
  საჭე ორივე ხელით არ უჭირავთ
 • 2
  საჭე ერთი ხელით მაინც არ უჭირავთ
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#531
დასაშვებია თუ არა უეტლო მოტოციკლით მისაბმელის ბუქსირება?
 • 1
  დასაშვებია, ყველა იმ მისაბმელის ბუქსირება, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა 750 კგ-ზე ნაკლებია
 • 2
  არ არის დაშვებული
 • 3
  დასაშვებია, მხოლოდ იმ მისაბმელის ბუქსირება, რომელიც განკუთვნილია აღნიშნულ ტრანსპორტთან ერთად ექსპლუატაციისათვის
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#532
სავალდებულოა თუ არა მოტოციკლეტისა და მოპედის მძღოლებისათვის, აგრეთვე მათი მგზავრებისთვის გადაადგილებისას მოტოჩაფხუტის გამოყენება?
 • 1
  სავალდებულოა
 • 2
  არ არის სავალდებულო
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#538
აქვთ თუ არა უფლება ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებს, საკმარისი ადგილის არსებობისას შემოუარონ გაჩერებულ ან ნელა მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს მარჯვენა მხრიდან?
 • 1
  აქვთ უფლება
 • 2
  არ აქვთ უფლება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 D T, S
#820
ჩართული გარე სანათი ხელსაწყოების ან ღია კარების მქონე გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალებების გასწვრივ მოძრაობისას, მძღოლმა უნდა:
 • 1
  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და გაზარდოს სიჩქარე
 • 2
  გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში, დროულად უზრუნველყოს გზაზე ქვეითთა და ბავშვების მოულოდნელი გამოჩენით წარმოშობილი საფრთხის თავიდან აცილება
 • 3
  შეამციროს სიჩქარე და ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია, რათა გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების უეცარი დაძვრის შემთხვევაში, დროულად უზრუნველყოს საფრთხის თავიდან აცილება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#821
არის თუ არა ვადებული მძღოლი, გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე ქვეითი ბავშვების, ხანდაზმულებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ?
 • 1
  ვალდებულია
 • 2
  არ არის ვალდებული
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#825
აქვს თუ არა უფლება მოტოციკლის მძღოლს გზაზე იმოძრაოს ისე, რომ მისი სატრანსპორტო საშუალების მხოლოდ ერთი თვალი ეხებოდეს გზის ზედაპირს?
 • 1
  აქვს უფლება ნებისმიერ შემთხვევაში
 • 2
  აქვს უფლება მხოლოდ დაუსახლებულ პუნქტებში
 • 3
  არა აქვს უფლება
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1
#830
არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობის პირობებში, მძღოლმა უნდა:
 • 1
  ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია და შეამციროს დისტანცია მისი და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის
 • 2
  შეამციროს სიჩქარე და გაზარდოს დისტანცია მისი და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის
 • 3
  ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია და იმოძრაოს სავალი ნაწილის უკიდურეს მარცხენა მხარეს
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#927
მძღოლმა ხმოვანი სიგნალი შეიძლება გამოიყენოს:
 • 1
  ნებისმიერ შემთხვევაში საკუთარი შეხედულებით
 • 2
  მხოლოდ დროული გაფრთხილებისთვის, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად
 • 3
  გზაჯვარედინზე უპირატესობის მოთხოვნისათვის
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#929
მანევრის დაწყებამდე შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქ-მაჩვენებლის ჩართვა მძღოლს:
 • 1
  ანიჭებს უპირატესობას
 • 2
  არ ანიჭებს უპირატესობას მხოლოდ ოპერატიული სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ
 • 3
  არ ანიჭებს უპირატესობას და არ ათავისუფლებს სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღებისაგან
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#930
მძღოლის მიერ მიცემული ხმოვანი სიგნალის ხანგრძლივობა:
 • 1
  უნდა იყოს არა უმეტეს 3 წამისა
 • 2
  უნდა იყოს არა უმეტეს 5 წამისა
 • 3
  არ უნდა იყოს უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე ეს აუცილებელია
სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill